Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Θεματικής Πρόσκλησης, «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική»

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Πρόσκλησης, «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική», έχουν υποβληθεί διακόσιες ενενήντα πέντε (295) προτάσεις, εκ των οποίων οι διακόσιες ογδόντα μία (281) προκρίθηκαν για αξιολόγηση με συγκριτική βαθμολογική κατάταξη.

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, διακόσιες δεκατρείς (213) προτάσεις έχουν κριθεί ώριμες για χρηματοδότηση, έχουν λάβει, δηλαδή, βαθμολογία μεγαλύτερη από 2,5 ή ίση με 2,5. Από αυτές, οι εκατόν πενήντα (150) είναι άμεσα χρηματοδοτούμενες, ενώ οι εξήντα (60) χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες και δύνανται να χρηματοδοτούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των υπόλοιπων Θεματικών Προσκλήσεων και τη διαδικασία αποδοχής της ανάθεσης για συγγραφή βιβλίου από τους Κύριους Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων, καθώς και αξιοποιώντας ενδεχόμενη επέκταση χρηματοδότησης της Δράσης. Τρεις (3) προτάσεις δε χρηματοδοτούνται, για λόγους μη συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης. Τέλος, οι υπόλοιπες εξήντα οκτώ (68) προτάσεις έχουν κριθεί μη ώριμες για χρηματοδότηση. Οι Κύριοι Συγγραφείς αυτών των προτάσεων, αφού ενσωματώσουν στις προτάσεις τους τις απαραίτητες διορθώσεις, θα μπορούν να τις υποβάλουν εκ νέου, σε μελλοντική Πρόσκληση.

Εν προκειμένω, οι Κύριοι Συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, από όπου μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της αξιολόγησης των προτάσεών τους.

Ειδικότερα, οι Κύριοι Συγγραφείς των άμεσα χρηματοδοτούμενων προτάσεων οφείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι την ανάθεση για τη συγγραφή του βιβλίου, μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Σε περίπτωση μη απάντησης ή μη αποδοχής θα επιλέγεται για χρηματοδότηση η πρώτη σε σειρά επιλαχούσα πρόταση κ.ο.κ.

 
Πίνακας 1 – Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Άμεση χρηματοδότηση (Αρχείο PDF)

Πίνακας 2 - Προτάσεις ώριμες για χρηματοδότηση – Επιλαχούσες (Αρχείο  PDF)

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00