Ανακοινώσεις

Με αφετηρία τις ελλείψεις στα κατατεθέντα αρχεία ορισμένων Τελικών Αναφορών από τις έως τώρα υποβληθείσες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης υπενθυμίζει στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας), όπως έχει ήδη καταγραφεί στους, από 09/06/15, επικαιροποιημένους Οδηγούς της Δράσης, π.χ. στον Οδηγό δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού (σελ. 22), στις (αναλυτικές) Οδηγίες για συγγραφείς (σελ. 25)καθώς και στην ανακοίνωση για την υποβολή της Τελικής Αναφοράς (09/07/15), τα εξής:

Αναφορικά με το «ευρετήριο» ενός συγγράμματος, πλέον των οδηγιών που ήδη έχουν δοθεί στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων στις «Οδηγίες για συγγραφείς», στον «Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας» (κυρίως αναφορικά με το περιεχόμενο των «γλωσσαρίων» επιστημονικών όρων) και στα αρχεία γλωσσικού ελέγχου κατά την υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς, συστήνονται στους Συγγραφείς και τους Συντελεστές τα εξής σχετικά με τη «θέση» του:

Σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς Κύριου Συγγραφέα και Κριτικού Αναγνώστη θα είναι εφικτή μέχρι και την Παρασκευή 07/08/2015. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας, δεν θα είναι εφικτή η υποβολή Ενδιάμεσης Αναφοράς αλλά μόνο η υποβολή Τελικής Αναφοράς. 

Για τα συγγράμματα στα οποία, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δεν κατατεθεί Ενδιάμεση Αναφορά, η οριστική αποδέσμευση του συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτούμενου συγγράμματος μετατίθεται για το τέλος του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Με δεδομένη την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Τελικής Αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω τις δύο (2) βασικές τεχνικές επιλογές που σας συστήνονται για την παραπομπή, εντός του κειμένου, σε μαθησιακό υλικό (π.χ. Βίντεο, Ήχος, Εικόνα, Διαδραστικό αντικείμενο κ.λπ.) το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο στο σύγγραμμά σας, τόσο στο μορφότυπο pdf όσο και στο μορφότυπο epub/html5.

Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης έχει δημιουργήσει κάποιες επιπλέον ενδεικτικές προτάσεις για τον σχεδιασμό των εξωφύλλων των συγγραμμάτων σε μορφότυπο .indd, προκειμένου να συνδράμει τα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές) στο έργο της δημιουργίας των ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων.

Τα πρότυπα (templates) των εξωφύλλων μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Συγγραφικές Ομάδες (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς) που το επιθυμούν, καθώς και από τους Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας στους οποίους έχει ανατεθεί η γραφιστική επιμέλεια συγγραμμάτων της Δράσης. Τα χρώματα και τα μεγέθη των γραμμάτων που έχουν οριστεί σ’ αυτά είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλαχτούν κατά περίπτωση.

Σελίδα 8 από 15

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΕναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, στο τηλέφωνο 210-7724489
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00