Ανακοινώσεις

Με αφετηρία τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί σε οριστικά υποβεβλημένες Τελικές Αναφορές, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης εφιστά την προσοχή των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφέων, Συν-συγγραφέων και Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας) σε σημεία-κλειδιά που διασφαλίζουν την επιτυχή υποβολή της Τελικής Αναφοράς ενός ηλεκτρονικού συγγράμματος.

Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» σας υπενθυμίζει ότι η καταληκτική προθεσμία της Γενικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6η Πρόσκληση) της Δράσης για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη  15 Σεπτεμβρίου 2015.

Όσες προτάσεις  θα έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης έως και τις 15/9/2015 θα αποτελέσουν τον κορμό για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για χρηματοδότηση μιας νέας Πράξης.

Με αφετηρία τις ελλείψεις στα κατατεθέντα αρχεία ορισμένων Τελικών Αναφορών από τις έως τώρα υποβληθείσες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της Δράσης υπενθυμίζει στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων (Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς και Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας), όπως έχει ήδη καταγραφεί στους, από 09/06/15, επικαιροποιημένους Οδηγούς της Δράσης, π.χ. στον Οδηγό δημιουργίας Πρωτογενούς Υλικού (σελ. 22), στις (αναλυτικές) Οδηγίες για συγγραφείς (σελ. 25)καθώς και στην ανακοίνωση για την υποβολή της Τελικής Αναφοράς (09/07/15), τα εξής:

Αναφορικά με το «ευρετήριο» ενός συγγράμματος, πλέον των οδηγιών που ήδη έχουν δοθεί στα μέλη των Συγγραφικών Ομάδων στις «Οδηγίες για συγγραφείς», στον «Οδηγό γλωσσικής επιμέλειας» (κυρίως αναφορικά με το περιεχόμενο των «γλωσσαρίων» επιστημονικών όρων) και στα αρχεία γλωσσικού ελέγχου κατά την υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς, συστήνονται στους Συγγραφείς και τους Συντελεστές τα εξής σχετικά με τη «θέση» του:

Σας ενημερώνουμε ότι, η υποβολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς Κύριου Συγγραφέα και Κριτικού Αναγνώστη θα είναι εφικτή μέχρι και την Παρασκευή 07/08/2015. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας, δεν θα είναι εφικτή η υποβολή Ενδιάμεσης Αναφοράς αλλά μόνο η υποβολή Τελικής Αναφοράς. 

Για τα συγγράμματα στα οποία, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δεν κατατεθεί Ενδιάμεση Αναφορά, η οριστική αποδέσμευση του συνολικού προϋπολογισμού του χρηματοδοτούμενου συγγράμματος μετατίθεται για το τέλος του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Σελίδα 9 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00