Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΕΠ) - OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) LIST

Ένας Ανοικτός Κατάλογος με Πλατφόρμες και Αποθετήρια που φιλοξενούν περιεχόμενο Ανοικτής Πρόσβασης, για συνδρομή των χρηστών στον εντοπισμό Ανοικτού Περιεχομένου.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΠ - OER METAFINDERS
Εργαλεία αναζήτησης που διευκολύνουν τον εντοπισμό ανοικτού περιεχομένου μέσα από Πλατφόρμες.

 1. Maryland Open Source Textbook Commons (MOST)
 2. Mason OER Metafinder
 3.
OASIS
________________________________________
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΑΕΠ - OER REPOSITORIES
Αποθετήρια -από ένα ευρύ φάσμα Εκδοτών και Πηγών- που φιλοξενούν Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

 4. Open Textbook Library
 5. OER Commons - Open Textbooks
 6.
BC Campus OpenEd
 7.
The Orange Grove: Florida’s Open Educational Resources
 8.
Merlot Open Textbooks Collection
 9.
Galileo: Open Learning Materials
10.
GoOpenVa
11.
Manitoba Open Textbook Initiative
12.
RMIT University OER - Textbooks
13. Open Library Ontario
14. OpenLibra
15.
LibreTexts
16. OAPEN
17.
DOAB
18. ULibros

________________________________________
________________________________________

ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΕΠ - OER PUBLISHERS
Συλλογές Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων από μεμονωμένους Εκδότες ή Παρόχους.

19. Open Book Publishers - Textbooks
      Άδεια: CC-BY
20. Open SUNY Textbooks
      Άδεια: CC-BY
21. OpenStax
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
22. MIT Open Courseware Online Textbook
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
23. Saylor Academy Open Textbooks
      Άδεια: CC BY-NC-SA 3.0 (εκτός αν ισχύει άλλη αδειοδότηση).
24. University of Minnesota Open Textbooks
      Άδεια: CC-BY
25. La Trobe University E-Bureau
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
26. Virginia Tech Open Textbooks
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC
27. Lumen
      Άδεια: Διάφορες άδειες CC

________________________________________
ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - OPEN ACCESS PUBLISHERS
Εκδότες Μονογραφιών Ανοικτής Πρόσβασης και επιμελημένων Συλλογών.

28. Punctum books
29. Mattering Press
30. Open Humanities Press
31. Meson Press
32. Open Book Publishers
33. UCL Press
34. University of Huddersfield
35. Goldsmiths Press
36. Cardiff University Press
37. University of Westminster
38. Sydney University Press
39. University of Wisconsin-Madison
40. MIT Press Open
41. Open Square - NYU Press
42. Cornell Open
43. Athabasca University Press OA
44. Berghan Books
45. UC Press Luminos
46. University of Pittsburgh Press Digital Editions
47. Penn State University Press - Unlocked
48. Lever Press
49. Amherst College Press
50. University of Michigan Press
________________________________________
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΑΕΠ - SUBJECT-SPECIFIC OER REPOSITORIES AND PUBLISHERS
Αποθετήρια και Εκδότες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων σε συγκεκριμένες Θεματικές.

51. Lyryx
Θεματικές: Μαθηματικά, Business και Οικονομία
52. Language Science Press
Άδειες: CC BY
53. E-International Relations (E-IR)
Θεματική: Διεθνείς Σχέσεις
Άδειες: Διάφορες άδειες CC
54. American Institute of Mathematics Open Textbooks Initiative
Άδειες: Διάφορες CC-BY
Μερικοί τίτλοι διαθέσιμοι σε γλώσσες πλέον της αγγλικής.
55. The WAC Clearinghouse Writing Resources
Άδειες: Διάφορες άδειες CC.

________________________________________
ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΕΠ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ - CURATED LISTS OF OER BY SUBJECT
Κατάλογοι Ιδρυμάτων με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους ανά Θεματική.

56. Sacred Heart (επιμελημένος κατάλογος με τίτλους Ανοικτής Πρόσβασης)
57. Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER)
58. Open Textbook Initiative (επιμελημένος κατάλογος)
59. Springer Nature (επιμελημένος κατάλογος με συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης)
60. Open Culture (συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης ανά Θεματική)
61. Marshall Library’s Open Economic Subject Repositories list
62. Eastern Michigan
________________________________________

Πηγή: Open Book Publishers
(βλ. σχετικά https://oer-obp.pubpub.org/pub/wac0y6kx/release/12 και στο συνημμένο pdf).

Τελευταία επικαιροποίηση Πηγής: Νοέμβριος, 2020 (όπου αναφέρεται ο όρος επιμέλεια,
αφορά επιμέλεια από την πηγή προέλευσης).
Άδεια: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Προσκλήσεις ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

1. Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο του Έργου

2. Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής

Πρόσκληση-Ι1 - Μαθηματικά και Πληροφορική (Mathematics and Computer Science)

Πρόσκληση-ΙI1 - Φυσικές Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (Natural Sciences and Agricultural Sciences)

Πρόσκληση-ΙII1 - Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (Engineering and Technology)

Πρόσκληση-ΙV1 - Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής, Βιολογικές Επιστήμες
                            (Medicine and Health Sciences, Life Sciences, Biological Sciences)

Πρόσκληση-V1 - Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες (Law and Social Sciences)

Πρόσκληση-1 - Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Humanities and Arts)

Προσαρτήματα Προσκλήσεων

Προσάρτημα I: Γενικά στοιχεία για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Προσάρτημα II: Επιστημονικές Κατηγορίες

Προσάρτημα III: Οδηγίες για Συγγραφείς

Προσάρτημα IV: Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Άδεια Εκμετάλλευσης

Προσάρτημα V: Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων

Προσάρτημα VI: Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο

 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

1. Διόρθωση Πίνακα 1 Προσκλήσεων (Ρόλοι Καθηγητών-Ερευνητών Εξωτερικού)

2. Διόρθωση/επεξήγηση Κριτηρίου Διδακτικής αξιοποίησης (C)

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων

στο πλαίσιο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

 

Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ (www.kallipos.gr) και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση[1]του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14.4.2020.

Σκοπό έχει την παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις Θεματικές Περιοχές, τα οποία θα διατίθενται -όπως και τα υφιστάμενα, πεντακόσια (500) και πλέον συγγράμματα από το πρώτο στάδιο του Έργου- ελεύθερα/δωρεάν και με ανοικτές άδειες χρήσης Creative Commons (CC), μέσα από το ομώνυμο Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (https://repository.kallipos.gr).

 

Με το παρόν Έργο θα χρηματοδοτηθούν περισσότερες κατηγορίες συγγραμμάτων σε σχέση μ’ αυτές του πρώτου σταδίου, με ενδεικτική κατανομή αριθμού συγγραμμάτων και χρηματοδότηση ανά σύγγραμμα όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1Μια άλλη διαφορά αφορά το ότι οι υπό δημοσίευση Προσκλήσεις θα είναι χωρίς κλειστή προθεσμία αλλά με ορόσημα Αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά: ανά τρίμηνο), μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα προσωρινά έγγραφα Προσκλήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ως άνω έγγραφα είναι υπό διαμόρφωση, δημοσιεύονται με σκοπό μια πρώτη ενημέρωση των υποψήφιων συγγραφέων και μπορεί να τροποποιηθούν κατά την οριστική δημοσίευση των Προσκλήσεων, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις/εγκρίσεις της ΕΕΣΑ[2]και του Φορέα Υλοποίησης του Έργου (ΕΛΚΕ ΕΜΠ). Επίσης, προς το παρόν δεν έχει αναρτηθεί/ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος για τη δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή στο Μητρώο του Έργου (θα υπάρξει σχετική Ανακοίνωση). 

 

Οι οριστικές Προσκλήσεις, μία για κάθε Θεματική περιοχή, θα δημοσιευθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, με πρώτο ορόσημο Αξιολόγησης στο τέλος Οκτωβρίου 2020.

 

 Πίνακας 1: Κατηγορίες χρηματοδοτούμενων συγγραμμάτων και κατανομή προϋπολογισμού 

  Κατηγορία συγγραμμάτων

Αριθμός

Χρηματοδότη
ση
(συγγραφή + επιμέλεια)
Προϋπο-λογισμός   (€) Χρονικά ορόσημα Αξιολόγησης
(α) Νέα συγγράμματα για Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά μαθήματα

400

9.600 €

(8.100 +1.500)

3.840.000

31.10.2020

xx.xx.2021

(β) Μεταφράσεις ανοικτών ξενόγλωσσων συγγραμμάτων
(
open textbooks)
200

7.000 €

(5.500 +1.500)

1.400.000

31.10.2020

xx.xx.2021

(γ) Μονογραφίες 150

8.000 €

(7.000 +1.000)

1.200.000

31.10.2020

xx.xx.2021

(δ) (Εκτενείς) Βιβλιογραφικοί Οδηγοί 50

5. 800 €

(5.000 +800)

290.000

31.10.2020

xx.xx.2021

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.730.000  

[1] Προηγούμενη απόφαση: 21.5.2019.

[2]Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ) του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.

Συλλογές/Αποθετήρια με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resoures / OER), και ξενόγλωσσα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα (open textbooks)

Open SUNY Textbooks https://textbooks.opensuny.org/SUNY OER Services Catalog https://courses.lumenlearning.com/catalog/suny
   Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Εκπαίδευση, Αγγλικά, Υγεία, Τεχνολογία Πληροφοριών, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες.

OASIS https://oasis.geneseo.edu/
  Εργαλείο αναζήτησης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) σε 117 πηγές.

Open Textbook Library https://open.umn.edu/opentextbooks/
  (βιβλία αξιολογημένα/reviewed)

OpenStax https://openstax.org/subjects
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed)
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες.

OER Commons https://www.oercommons.org/browse?f.material_types=textbook
  Αποθετήριο με περισσότερους από 73.000 Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

DOAB: Directory of Open Access Books https://www.doabooks.org/doab?func=subjectTree&uiLanguage=en
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed)

MIT Online Textbooks http://ocw.mit.edu/courses/online-textbooks/
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Επιστήμες Μηχανικών, Τεχνολογία Πληροφοριών, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσες (World Languages).

OpenTextBookStore http://www.opentextbookstore.com/catalog.php
  Βιβλία Μαθηματικών (math courses).

Community College Consortium for Open Educational Resources (CCCOER) https://www.cccoer.org/learn/find-oer/

Lansing Community College - OER by Discipline http://libguides.lcc.edu/oer/discipline
  Θεματικά Πεδία (ενδεικτικά): Τέχνες, Business, Αγγλικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες. 

Open Oregon Educational Resources https://openoregon.pressbooks.pub/
  Βιβλία από το έργο Open Oregon (αφορούν κυρίως τα πρώτα έτη σπουδών).

BCcampus OpenEd https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/
  (βιβλία αξιολογημένα/peer-reviewed) Συλλογή British Columbia.

Πηγή: προσαρμογή από https://fredonia.libguides.com/oer/textbooks (τελευταία επικαιροπ. Απρίλιος 2020)

Στην 23η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων (28/11/2019, Αθήνα) -που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 92ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων (28-30/11/2019)- συμμετείχε με παρουσίαση για τη Δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ ο Επιστημονικά Υπεύθυνός της, Καθηγητής ΕΜΠ, Νικόλαος Μήτρου. Στη συζήτηση που διεξήχθη μετά την παρουσίαση, η Υπηρεσία ΚΑΛΛΙΠΟΣ (ΣΕΑΒ ΕΜΠ) αποτιμήθηκε ως θετική και ιδιαίτερα σημαντική για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ενώ στα σχετικά πορίσματα των συνεδριάσεων της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων διατυπώθηκε "προτροπή προς τον υπεύθυνο Φορέα Υλοποίησης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση έναρξη του Έργου".

Σελίδα 2 από 16

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00