Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πλήρες επιστημονικό και τεχνικό εγχειρίδιο για:
α. τον υπολογισμό των φορτίων κλιματισμού χώρων και των φορτίων παραγωγής ζεστού νερού
β. τη διαστασιολόγηση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ισχύος για κλιματισμό χώρων και παραγωγή ζεστού νερού
γ. την παρουσίαση των αρχών εγκατάστασης των συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ισχύος.
Αρχικά αναπτύσσονται βασικές σχετικές θεωρητικές έννοιες από τη Θερμοδυναμική και τη Μεταφορά Θερμότητας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί υπολογισμοί συστημάτων κλιματισμού με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη. Εισάγονται οι βασικές έννοιες της Ψυχρομετρίας καταλήγοντας στην επίλυση πραγματικών περιπτώσεων κλιματισμού χώρων, σε θέρμανση και ψύξη.
Ακολουθεί η παρουσίαση εννοιών από την ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία, η οποία, μέσω της εισαγωγής των συντελεστών ηλιακών κερδών, καταλήγει στον υπολογισμό των ηλιακών κερδών από διαφανείς και αδιαφανείς επιφάνειες.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες υπολογισμού θερμικών και ψυκτικών φορτίων. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες θερμικών απωλειών και δίνονται μεθοδολογίες εκτίμησής τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με χαρακτηριστικά αποτελέσματα φορτίων θέρμανσης και ψύξης για διαφορετικούς τύπους κτηρίων σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις.
Ακολουθεί η παρουσίαση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ισχύος (καυστήρες, αντλίες θερμότητας, αεραγωγοί, μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα κλπ). Δίνονται οι μέθοδοι διαστασιολόγησης και οι αρχές εγκατάστασής τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο βασικός κύκλος ψύξης και οι παραλλαγές του (υπόψυξη, υπερθέρμανση, πολυβάθμια συμπίεση). Ακολουθεί η παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού παραγωγής ψύξης με αναλυτική περιγραφή των τμημάτων τους και της διαστασιολόγησής τους. Τέλος θα δοθεί η αναλυτική διαδικασία διαστασιολόγησης των δικτύων αεραγωγών.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με βασικές αρχές και μεθόδους μεγιστοποίησης της απόδοσης συστημάτων κλιματισμού. Θα δοθούν σχετικά παραδείγματα.

Η επίδοση είναι ένα βασικό κριτήριο κατά τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την προμήθεια ή τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Η επίτευξη των στόχων επίδοσης μπορεί να βασιστεί σε ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπουν την επίλυση ενός μεγάλου φάσματος προβλημάτων. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι η σύγκριση εναλλακτικών επιλογών, η εύρεση της βέλτιστης τιμής μιας παραμέτρου (tuning), η εύρεση της στένωσης για την επίδοση ενός συστήματος (bottleneck analysis), ο προσδιορισμός του αριθμού και της χωρητικότητας των συστατικών ενός συστήματος, η πρόβλεψη της επίδοσης σε μελλοντικά φορτία κλπ. Ο όρος σύστημα νοείται εδώ ως μία συλλογή συστατικών υλικού ή λογισμικού: θα μπορούσε να είναι μία κεντρική υπολογιστική μονάδα, μια υπολογιστική αρχιτεκτονική, ένα λειτουργικό σύστημα, ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή ένα δίκτυο υπολογιστών. Οι τεχνικές για την ανάλυση επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων μπορούν να ενταχθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: αναλυτικά μοντέλα, προσομοίωση και μετρήσεις. Όλες οι μεθοδολογίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια της μοντελοποίησης, δηλαδή στην ανάπτυξη μοντέλων που επιτρέπουν την ανάλυση του προς μελέτη συστήματος.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος γνώσης και εμπειρίας στην περιοχή της αξιολόγησης επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων. Η παραγωγή θεωρητικών αποτελεσμάτων έχει αξιοποιηθεί με την ανάπτυξη πληθώρας τεχνικών και εργαλείων. Το βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει ένα μακροχρόνιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία αναπτύσσοντας σε βάθος τις κυριότερες έννοιες και μεθόδους με σύγχρονη προσέγγιση και με μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων. Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή των μεθόδων και των αντίστοιχων παραδειγμάτων σε σύγχρονα συστήματα, κυρίως συστήματα πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) και υπηρεσίες Ιστού (Web services). To σύγγραμμα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με κατευθύνσεις σπουδών στον χώρο της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό) και των τηλεπικοινωνιών.
Οι ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας αποτελούν το τμήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ασχολείται με τους ευαίσθητους τομείς της ποιότητας ζωής.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις δυνατότητες των νέων μορφών άσκησης της ιατρικής επιστήμης και προαγωγής της ποιότητας ζωής του πληθυσμού αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Διδακτικό Σύγγραμμα σε μαθήματα που σχετίζονται με Ιατρική Πληροφορική, Ηλεκτρονική Υγεία, Τηλεϊατρική και Διοίκηση Μονάδων Υγείας για φοιτητές Τμημάτων Ιατρικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Φιλοδοξία του συγγραφέα είναι το βιβλίο να βρουν ενδιαφέρον:
1) Επιστήμονες υγείας με ανησυχίες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική τους
2) Μηχανικοί πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που εργάζονται στο χώρο της υγείας ή έχουν ενδιαφέρον για το χώρο αυτό
3) Επιστήμονες πληροφορικής που επιθυμούν να γνωρίσουν την επιρροή της επιστήμης τους στην υγεία
4) Νέοι ερευνητές με όραμα να δημιουργήσουν εργαλεία που θα προάγουν την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή.
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Μαθηματική διατύπωση προβλημάτων και εφαρμογών και μέθοδοι της Επιχειρησιακής Έρευνας για την επίλυσή τους. Κλασσική βελτιστοποίηση, γραμμικός, μη γραμμικός και δυναμικός προγραμματισμός.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός χώρου είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ανάλυσης–σύνθεσης, η οποία διατρέχει τις κλίμακες του αστικού σχεδιασμού, της κτιριολογίας και της διαμόρφωσης μικροπεριβάλλοντος ειδικών απαιτήσεων. Η φύση και η ουσία της σχεδιαστικής δραστηριότητας παραμένει η ίδια σε όποια κλίμακα και αν εφαρμόζεται. Η αρχιτεκτονική δημιουργία ενός δημόσιου πολιτιστικού συγκροτήματος εκφράζει στον χώρο την τρέχουσα κοινωνική αντίληψη για τις δραστηριότητες που υποδέχεται, νοηματοδοτείται δε σε σχέση με το περιεχόμενο που στεγάζει, καθώς και με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.
Το μουσείο είναι προνομιακό πεδίο για τη διερεύνηση των συνθετικών μαθημάτων, διότι ο σχεδιασμός του προϋποθέτει την μελέτη των συστατικών στοιχείων του αστικού ιστού, την ευαισθητοποίηση ως προς τον χαρακτήρα και την ιστορία του τόπου υποδοχής, την ανάλυση του σύνθετου λειτουργικού προγράμματος, την κατανόηση της σχέσης μέρους και όλου, τη συσχέτιση δομημένου–υπαίθριου χώρου. Η ιδιομορφία του εκσυγχρονισμένου θεσμού του μουσείου αναδεικνύει πλήθος ζητημάτων όπως: τον συγκερασμό πρωτοπορίας -κατεστημένου, την προσάρτηση του πολιτισμού στο πεδίο της οικονομίας και της ψυχαγωγίας, τη στρατηγική της αστικής επέμβασης, την επισήμανση της επανασημασιοδότησης του αντικειμένου λόγω της έκθεσής του, την αμφίδρομη σχέση μεταξύ εξέλιξης των κοινωνικών θεσμών και των υλικών κελυφών που τους στεγάζουν.
Η πολυπαραμετρική προσέγγιση της αναλυτικής-συνθετικής διαδικασίας, η συστηματική παρουσίαση χαρακτηριστικών υλοποιημένων προτάσεων και ο συγκριτικός σχολιασμός διαφορετικών διατάξεων με τη συνδρομή διαδραστικών σχεδίων προτείνει μια μεθοδολογία, η οποία υποστηρίζει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό δημόσιων συγκροτημάτων και επιδιώκει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για την απόκτηση νέας γνώσης, την ανάπτυξη της φαντασίας και την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.
Η σπονδυλωτή δομή του βιβλίου, το καθιστά χρήσιμο στα μαθήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των μεγαλυτέρων εξαμήνων
Γενικά η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής μπορεί να διαχωρισθεί σε δυο φάσεις. Αυτή της εύρεσης των στρατηγικών ελέγχου και των μαθηματικών και ευρηματικών αλγορίθμων που θα υλοποιήσουν τις στρατηγικές αυτές και αυτή της σχεδίασης εξειδικευμένων δικτύων έξυπνων οργάνων και υπολογιστών και της ανάπτυξης του σχετικού λογισμικού που θα πραγματοποιεί τις παραπάνω στρατηγικές και αλγορίθμους. Η πρώτη δραστηριότητα καλύπτεται από τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας και θεωριών βελτιστοποίησης ενώ η δεύτερη από ένα κλάδο της μηχανικής και επιστήμης των υπολογιστών που επικεντρώνεται αφενός στη σχεδίαση του υλικού εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων ελέγχου και αφετέρου στην εξεύρεση μεθόδων και γλωσσών ανάπτυξης του λογισμικού των συστημάτων αυτών.

Το προτεινόμενο σύγγραμα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς φοιτητές Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής όσο και σε επαγγελματίες μηχανικούς και άλλους αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να μάθουν πως να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν αυτά τα εξειδικευμένα δίκτυα έξυπνων οργάνων και υπολογιστών. Οι παραπάνω φοιτητές, επαγγελματίες μηχανικοί και επιστήμονες θα μάθουν:
(α) πως να σχεδιάζουν την αρχιτεκτονική του λογισμικού αυτών των εξειδικευμένων δικτύων οδηγούμενων είτε από γεγονότα (event driven) ή ακολουθώντας την πιο παραδοσιακή τεχνική του κυκλικού εκτελεστικού(cyclic executive) που προσφέρεται εμπορικά από τις εξειδικευμένες υπολογιστικές μονάδες που αποκαλούνται Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές,
(β) τις μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και τις σχετικές γλώσσες προγραμματισμού στρατηγικών και αλγορίθμων ελέγχου όπως αυτές έχουν τυποποιηθεί με τα πρότυπα IEC 61131-3 και IEC 61499.
Το βιβλίο περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται η σύνδεση της τεχνικής υδρολογίας με τη θεωρία πιθανοτήτων. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο επισκοπούνται οι απαραίτητες έννοιες από τη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική, αντίστοιχα. Το τέταρτο κεφάλαιο εισάγει την πιθανοθεωρητική περιγραφή των υδρολογικών διεργασιών και αναλύει τις έννοιες της περιόδου επαναφοράς και της διακινδύνευσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται η τυπική στατιστική ανάλυση μιας υδρολογικής μεταβλητής και ειδικότερα αναλύονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά δείγματος, τα ιστογράμματα και η εμπειρική συνάρτηση κατανομής, ενώ μελετώνται η επιλογή και η προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής, ο έλεγχος της προσαρμογής και η στατιστική υδρολογική πρόγνωση. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στις τυπικές κατανομές της στατιστικής υδρολογίας (κανονική κατανομή και μετασχηματισμοί της, ομάδα κατανομών γάμα, ασυμπτωτικές κατανομές ακροτάτων κ.ά.). Το έβδομο κεφάλαιο καλύπτει τη στατιστική ανάλυση δύο τυχαίων μεταβλητών, τις εκτιμήσεις ελάχιστων τετραγώνων και τις εφαρμογές τους στη συμπλήρωση και επέκταση υδρολογικών δειγμάτων. Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση τυχαίας μεταβλητής εξαρτημένης από παράμετρο με εφαρμογή στην κατάρτιση όμβριων καμπυλών.
Το βιβλίο αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο δίνονται οι γενικές έννοιες και οι ορισμοί (υδρολογία, νερό και ιδιότητές του, υδρολογικός κύκλος), και ένα συνοπτικό ιστορικό της υδρολογίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εντάσσεται η υδρολογική επιστήμη στο γενικότερο επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο και οριοθετούνται οι σχέσεις της με τα υδραυλικά έργα και τη διαχείριση υδροσυστημάτων. Τέλος, αναλύονται οι χωρικές και χρονικές κλίμακες της υδρολογίας και οι μέθοδοι που ακολουθούνται, και σκιαγραφείται η υδρολογική πληροφορία. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, το φυσικό και μετεωρολογικό τους πλαίσιο, τις μετρικές ιδιότητες και τη μέτρησή τους, την επεξεργασία της βροχομετρικής πληροφορίας, και την ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά την εξάτμιση και τη διαπνοή, το φυσικό και μετεωρολογικό τους πλαίσιο τις μεθόδους εκτίμησής τους με φυσικά θεμελιωμένες αλλά και εμπειρικές μεθόδους, και ποσοτικοποιεί την έννοια του υδατικού ισοζυγίου. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κατακράτηση και τη διήθηση και τον τρόπο εκτίμησής τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η επιφανειακή απορροή και ειδικότερα οι μηχανισμοί και η προέλευσή της, το υδρογράφημα και οι συνιστώσες του, τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, οι μέθοδοι μέτρησης της απορροής και η επεξεργασία των υδρομετρικών δεδομένων. Τέλος το έκτο κεφάλαιο δίνει μια εισαγωγή στην υπόγεια υδρολογία εξετάζοντας ειδικότερα τα πορώδη μέσα και τους υδροφορείς, τις βασικές αρχές της υπόγειας ροής, τα μαθηματικά μοντέλα υπόγειων ροών, τη συμμετοχή των υπόγειων νερών στο υδατικό ισοζύγιο και την εκμετάλλευση των υπόγειων νερών.
Το βιβλίο καλύπτει θέματα σχεδιασμού και λειτουργικού ελέγχου των δικτύων αποχέτευσης. Περιλαμβάνει στοιχεία από την ελληνική τεχνολογική εμπειρία στα αποχετευτικά έργα (μεθοδολογίες και προδιαγραφές) με παράλληλη αναφορά σε στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας. Δίνει έμφαση στις επιστημονικές αρχές που αιτιολογούν τις προδιαγραφές και τις μεθοδολογίες. Επίσης, ενσωματώνει και ορισμένα πρωτότυπα στοιχεία. Αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο δίνονται οι βασικές έννοιες και οι ορισμοί μαζί με ένα σύντομο ιστορικό και μια γενική περιγραφή των μελετών αποχέτευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι μέθοδοι εκτίμησης των παροχών ακαθάρτων, με παράθεση χρήσιμων δεδομένων, ελληνικών και διεθνών. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η τυπική μεθοδολογία εκτίμησης των παροχών ομβρίων, με ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνικές συνθήκες (παράθεση τυπικών όμβριων καμπυλών, κτλ.). Το τέταρτο κεφάλαιο καλύπτει τους υδραυλικούς υπολογισμούς που είναι απαραίτητοι για το σχεδιασμό, τον έλεγχο επάρκειας και την εκτίμηση των χαρακτηριστικών ροής των αγωγών αποχέτευσης. Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση ορισμένων μη τυπικών καταστάσεων λειτουργίας των αγωγών (πχ. πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές κλίσεις και ταχύτητες), οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δικτύων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις και υπολογιστικές μέθοδοι των αποχετευτικών δικτύων που βασίζονται στην συνολική προσομοίωση της λειτουργίας τους (υδρολογική και υδραυλική). Το έκτο κεφάλαιο καλύπτει ορισμένα ποιοτικά θέματα τα οποία συναρτώνται με το σχεδιασμό και τον έλεγχο της λειτουργίας των δικτύων, όπως είναι η παραγωγή και απελευθέρωση υδροθείου στους αγωγούς και οι συνέπειές της. Στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τεχνολογικά θέματα, όπως η επιλογή υλικών για τους προκατασκευασμένους σωλήνες, ο τρόπος κατασκευής των χυτών επί τόπου αγωγών και η αντιδιαβρωτική προστασία των αγωγών λυμάτων. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για κάποια εναλλακτικά συστήματα αποχέτευσης. Μερικές από τις πρωτότυπες αναλύσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι: (α) η στατιστική θεμελίωση και μοντελοποίηση της διακύμανσης των παροχών ακαθάρτων, (β) η κατάρτιση αλγορίθμων αριθμητικής επίλυσης διάφορων υδραυλικών προβλημάτων, (γ) η εξαγωγή αναλυτικών σχέσεων που μπορούν να αντικαταστήσουν διάφορα εμπειρικά νομογραφήματα ή πίνακες της βιβλιογραφίας (π.χ. εξίσωση μεταβολής της τραχύτητας συναρτήσει του αδιαστατοποιημένου βάθους ροής σε κυκλικούς αγωγούς, αντίστοιχη εξίσωση για τον άμεσο προσεγγιστικό υπολογισμό του κρίσιμου βάθους σε κυκλικούς αγωγούς, εξίσωση εκτίμησης του συντελεστή τοπικών απωλειών σε συμβολές αποχετευτικών αγωγών), και (δ) η συστηματοποίηση και μεταφορά στο σύστημα μονάδων SI διάφορων εμπειρικών εξισώσεων της βιβλιογραφίας (π.χ. εξισώσεις εκτίμησης χρόνων συρροής ομβρίων, εξισώσεις παραγωγής υδροθείου, κ.ά.).
Το βιβλίο καλύπτει τις αρχές κυκλοφοριακής τεχνικής, όπως αυτές διδάσκονται στο τέλος του προπτυχιακού κύκλου, ενώ περιλαμβάνει και έννοιες που μπορούν να υποστηρίξουν μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις βασικές αρχές κυκλοφοριακής τεχνικής (βασικά μεγέθη, συλλογή και ανάλυση δεδομένων), ενώ παρουσιάζει και τις μεθοδολογίες για την εκτίμηση κυκλοφοριακών μεγεθών σε διάφορα στοιχεία του οδικού δικτύου (τόσο τμήματα υπεραστικών οδών διαφόρων κατηγοριών και αυτοκινητοδρόμων, όσο και ισόπεδων κόμβων και στοιχείων ανισόπεδων κόμβων, όπως κλάδους εισόδου/εξόδου και στοιχεία πλέξης).

Το βιβλίο καλύπτει επίσης το αντικείμενο της προσομοίωσης, το οποίο αναγνωρίζεται σήμερα ως σημαντικό συμπλήρωμα στις παραδοσιακές μεθόδους εκτίμησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς προσφέρει λύσεις και για δίκτυα/στοιχεία δικτύων, τα οποία δεν καλύπτουν οι άλλες μέθοδοι. Παρουσιάζονται αρχές προσομοίωσης δικτύου, αλλά και ζήτησης, ενώ παρουσιάζονται και παραδείγματα λογισμικών. Επίσης, δίνεται έμφαση στις βασικές έννοιες, όπως η βαθμονόμηση και η επαλήθευση των αποτελεσμάτων.
1. Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υλικών

Χρήσιμα στοιχεία της κβαντικής θεωρίας
Αγώγιμα υλικά
Ημιαγώγιμα υλικά
Διηλεκτρικά υλικά
Μαγνητικά υλικά
Υπεραγώγιμα υλικά
Σύνθετα ηλεκτρονικά υλικά

2. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υλικών
Παρασκευή ηλεκτρονικών υλικών
Απαραίτητα τεχνολογικά στοιχεία
Κατεργασία & προσαρμογή ιδιοτήτων ηλεκτρονικών υλικών
Λιθογραφία – χάραξη – πακετάρισμα
Μακροσκοπικός χαρακτηρισμός ηλεκτρονικών υλικών
Μικροσκοπικός χαρακτηρισμός ηλεκτρονικών υλικών

3. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υλικών
Ηλεκτρονική τεχνολογία
Αισθητήρες και μορφομετατροπείς
Συστήματα εγγραφής και ανάγνωσης πληροφορίας
Ενεργειακά ρεζερβουάρ
Ηλεκτρο-Μηχανικά Συστήματα
Επίλογος
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής και Μαθηματικών που διδάσκονται θέματα σχετικά με τη σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους με την περιοχή, όσο και από προχωρημένους επιστήμονες στους τομείς της Θεωρητικής Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς της Σχεδίασης Αλγορίθμων, της Θεωρίας Υπολογισμού αλλά και της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής. Οι αναγνώστες μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με:

- Κατανεμημένους αλγόριθμους
- Κινητούς πράκτορες
- Πολυπλοκότητα αγαθών στους κατανεμημένους υπολογισμούς
- Μοντέλα χρονισμού των κατανεμημένων μοντέλων
- Βασικά προβλήματα και κατανεμημένους αλγόριθμους
- Αναγωγές προβλημάτων, αποδείξεις ορθότητας και ανάλυση πολυπλοκότητας των αλγορίθμων
- Προσεγγισιμότητα με εγγύηση ποιότητας της λύσης για δύσκολα (NP-hard) προβλήματα
- Ζητήματα ασφάλειας δικτύων και πρακτόρων

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων με βάση τα οποία όχι μόνο μπορούν να σχεδιαστούν βέλτιστοι κατανεμημένοι αλγόριθμοι που επιλύουν ρεαλιστικά προβλήματα, αλλά και να αναδειχθούν μέσα από αυτήν την αλγοριθμική θεωρία τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων μεθόδων σε σύγκριση με τους παράλληλους και τους σειριακούς αλγόριθμους. Το βιβλίο εστιάζει ιδιαίτερα στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση κινητών πρακτόρων. Γίνεται εκτενής αναφορά στις εφαρμογές που έχουν τα μοντέλα των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Οι αλγόριθμοι παρουσιάζονται σε ψευδογλώσσα ενώ οι αποδείξεις ορθότητας και πολυπλοκότητας των αλγορίθμων καθώς και οι αποδείξεις αρνητικών αποτελεσμάτων δίνονται με τυπικό τρόπο και έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν άνετα προπτυχιακοί φοιτητές.
Στο τέλος των κεφαλαίων υπάρχουν σχόλια και βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και ασκήσεις που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων σχεδίασης κατανεμημένων αλγορίθμων και στην ανάλυσή τους.
Στο παρόν σύγγραμμα ο συγγραφέας επιδιώκει με μια νέα ανάγνωση να συμβάλλει στο πεδίο της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, εξετάζοντας ένα κρίσιμο ερώτημα για τις τρέχουσες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες: Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την τεχνολογία στην εποχή της ωρίμανσης του σύγχρονου καπιταλισμού, υπό το πρίσμα όχι μόνο των τεχνικών μέσων και υλικών, αλλά κυρίως των εκφραστικών εργαλείων και μεθόδων του «λόγου της τεχνικής» επί του δομημένου χώρου;

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τεχνολογία εκτός από συνδετικός κρίκος της αρχιτεκτονικής με την παραγωγική διαδικασία, καθίσταται φορέας αρχιτεκτονικών θέσεων και εννοιών. Προς τούτο ο συγγραφέας, μέσω μιας διεπιστημονικής ματιάς, σαρώνει τα όμορα προς την αρχιτεκτονική πεδία της ιστορίας της τέχνης και της φιλοσοφίας και διαπερνά με ένα αόρατο νήμα τις διαδοχικές εξελίξεις και μεταλλάξεις της ιστορίας της τεχνολογίας, ως εξής: επιλέγει και ταξινομεί, βάσει της ημερομηνίας γέννησής τους, δεκατρείς αρχιτέκτονες, των οποίων το έργο περιστρέφεται γύρω από την αισθητική του Μοντερνισμού και αποτελεί αναμφισβήτητα το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα της σχέσης μεταξύ αρχιτεκτονικής και διαφόρων εκφάνσεων τεχνολογίας στον 20ό αιώνα.
Η Θεωρία Υπολογισμού αναπτύχθηκε για να μελετηθούν θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την έννοια του υπολογισμού και τις δυνατότητες των υπολογιστικών μας μηχανών. Ο υπολογισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που εκτελείται σε ένα κλειστό σύστημα που το ονομάζουμε υπολογιστή. Ποιοι υπολογισμοί είναι πραγματοποιήσιμοι και ποιοι υπολογισμοί είναι αδύνατοι; Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν ένα δοθέν πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί και αν αυτό μπορεί να γίνει επαρκώς γρήγορα;
Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, οι επιστήμονες εμπνέυστηκαν αφαιρετικά μοντέλα υπολογισμού, όπως οι αναδρομικές συναρτήσεις, ο λογισμός-λ, οι μηχανές Turing και οι μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων. Ο ορισμός των μοντέλων υπολογισμού χαρακτηρίζεται από μία μαθηματική αυστηρότητα, που είναι αναγκαία για την απόδειξη αποτελεσμάτων που απαντούν στα ερωτήματα που τέθηκαν.
Η Μηχανή Turing, ένα θεωρητικό μοντέλο μηχανής, που πρότεινε ο Alan Turing το 1936 έχει αποδειχθεί ως το μέχρι σήμερα πιο εκφραστικό μοντέλο, καθώς αυτό μπορεί να αναπαραστήσει τον οποιοδήποτε υπολογισμό μιας υπολογιστικής μηχανής. Οι μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων συνδυάζουν την απλότητα της αναπαράστασης του υπολογισμού με σημαντικές δυνατότητες έκφρασης υπολογισμών και γι αυτό έχουν πολλές εφαρμογές στη σχεδίαση και ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων όπως οι αυτόματες μηχανές πώλησης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι μονάδες ελέγχου των CPUs και άλλες εφαρμογές όπως η ανάλυση κειμένου, η ανάλυση πρωτοκόλλων δικτύων και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Διάφορες επεκτάσεις μοντέλων υπολογισμού όπως αυτά που αναφέρθηκαν βρίσκουν επίσης εφαρμογή στη μελέτη βιολογικών συστημάτων και ενσωματωμένων συστημάτων, που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο "Θεωρία Υπολογισμού και Εφαρμογές" είναι μία πρωτότυπη παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων της Θεωρίας Υπολογισμού διανθισμένη με πλήθος εφαρμογών από διάφορα πεδία, προσομοιώσεις, κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και εκτεταμένο πολυμεσικό και διαδραστικό περιεχόμενο.
Το βιβλίο αποσκοπεί στο να καλύψει την ύλη ενός (ή περισσοτέρων) μαθήματος εισαγωγής στην επιστήμη των υπολογιστών, δεύτερου ή τρίτου έτους σπουδών. Αποτελείται από δύο μέρη:
-Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή στα πιο σημαντικά θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως αλγόριθμους, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα, μοντέλα υπολογισμού, θεωρία γραφημάτων, παράλληλους και κατανεμημένους υπολογισμούς.
- Το δεύτερο μέρος αποτελείται από επί μέρους ενότητες που εστιάζουν σε θέματα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως βάσεις δεδομένων, γραφική με υπολογιστές, κρυπτογραφία και ασφάλεια, υπολογιστική βιολογία, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, αναπαράσταση και χειρισμό γνώσης, διαδικτυακές τεχνολογίες.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή μαθηματική θεμελίωση των εννοιών και των τεχνικών που παρουσιάζονται.
Το βιβλίο αποσκοπεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές της κρυπτογραφίας, με έμφαση στην αλγοριθμική και υπολογιστική διάστασή τους. Τα περιεχόμενα συνοπτικά:
- Εισαγωγή σε βασικές έννοιες αλγορίθμων και πολυπλοκότητας: ανάλυση αλγορίθμων, αποδοτικότητα, πολυωνυμικός χρόνος, πιθανοτικοί αλγόριθμοι, κλάσεις πολυπλοκότητας.
- Στοιχεία θεωρίας αριθμών και θεωρίας ομάδων: αριθμητική modulo, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα, Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων, Θεωρήματα Fermat, Euler, Lagrange, πρωταρχικές ρίζες, συνάρτηση φ του Euler, τετραγωνικά υπόλοιπα, σύμβολα Legendre και Jacobi.
- Υπολογιστική πολυπλοκότητα και αλγόριθμοι για βασικά αριθμοθεωρητικά προβλημάτων: επαναλαμβανόμενος τετραγωνισμός, Ευκλείδειος, επεκτεταμένος Ευκλείδειος, υπολογισμός συμβόλου Jacobi, ρίζες modulo n, έλεγχοι πρώτων αριθμών (Fermat, Solovay-Strassen, Miller-Rabin, αλγόριθμος AKS), παραγοντοποίηση (μέθοδος ρ, μέθοδος Dixon), διακριτός λογάριθμος (Shanks, Pohling-Hellman, index-calculus).
- Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα: πακέτου (DES, AES), ροής (stream ciphers). Τρόποι λειτουργίας.
Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού: RSA, ElGamal. Ανταλλαγή κλειδιού Diffie-Hellman.
- Σχήματα ψηφιακών υπογραφών (RSA, DSS), υπογραφές ειδικού σκοπού (μιας χρήσης, τυφλές, αδιαμφισβήτητες).
- Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα (διαμοιρασμού μυστικού, ρίψης νομίσματος, ανταλλαγής κλειδιού).
- Αποδείξεις ασφάλειας βασισμένες σε γενικά παραδεκτές υποθέσεις υπολογιστικής δυσκολίας, μοντέλα ασφάλειας (KPA, CPA, CCA, IND-CPA, IND-CCA), κρυπτογραφικές αναγωγές.
- Συναρτήσεις σύνοψης (hash functions) και συναρτήσεις μονής κατεύθυνσης. Ψευδοτυχαιότητα.
- Αποδείξεις μηδενικής γνώσης. Πρωτόκολλα ταυτοποίησης.
- Προηγμένα θέματα: κβαντική και μετα-κβαντική κρυπτογραφία, ελλειπτικές καμπύλες, σύνθεση πρωτοκόλλων, διγραμμικές απεικονίσεις, κρυπτογραφία με lattices.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Δασολογίας, αλλά και σε Μηχανικούς της πράξης. Παρέχονται οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αφενός για την κατανόηση της Υδραυλικής των ποταμών και αφετέρου για το σχεδιασμό τεχνικών έργων σε ποταμούς. Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εφαρμογή της Υδραυλικής ανοικτών αγωγών στα τεχνικά έργα των ποταμών. Έτσι, ο φοιτητής Μηχανικός βοηθάται να κατανοήσει, μέσω του βιβλίου, πώς αξιοποιούνται στην πράξη οι αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις βασικών μαθημάτων Υδραυλικής αλλά και Υδρολογίας, ενώ ο Μηχανικός της πράξης θα βοηθηθεί στην επιλογή της καταλληλότερης κατασκευαστικής λύσης για ένα συγκεκριμένο τεχνικό έργο σε συγκεκριμένο ποταμό ή γενικότερα υδατόρρευμα. Φυσικά, το βιβλίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία που απαιτείται στη μελέτη ενός ποτάμιου τεχνικού έργου, συμβάλλει όμως στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στους ποταμούς.
The increasing importance attached to the role of public participation in pursuing sustainability objectives and managing crucial environmental problems, reflects the conviction that citizens and stakeholders can, under certain conditions, constitute agents of change for coping with contemporary societal challenges. Participatory planning approaches are nowadays gaining importance in the light of the radical social, economic, cultural, environmental, technological and other developments, reflecting citizens’ and stakeholders’ request to be part of decision-making processes as to the management of resources. This request is mainly related to transparency and adoption of more democratic decision-making processes, but also to issues of legitimization and validity of decisions made.
The scope of the present book is to offer the educational material needed for teaching participatory approaches in planning in a range of scientific disciplines. The aim is to contribute, both from a theoretical and a practical point of view, to the upgrading of knowledge of young scientists on participatory planning issues, rendering them agents of change towards the wide adoption of these approaches. At the same time, its ambition is to increase their awareness and educate them in their role as active citizens, ‘cells’ of a new participatory culture in the Greek society. Finally, the book targets all those who are interested in participatory planning (policy makers, decision makers, urban and regional planners, environmentalists, local administration etc.), aiming to offer a ‘guide’ for better grasping the issues but also the value of participatory approaches, which can be implemented in a wide range of planning issues, in various scientific disciplines and at various spatial scales.
Ο άνθρωπος και η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι από αρχαιοτάτων χρόνων [1]. Στις μέρες μας παρατηρείται μεταστροφή της διάθεσης της μουσικής πληροφορίας προς την μορφή ψηφιακών αρχείων λόγω της θεαματικής εξάπλωσης των υπολογιστικών συστημάτων αναπαραγωγής τους, της διεύρυνσης των ψηφιακών δικτύων διάθεσης αλλά και της τάσης της μουσικής βιομηχανίας. Οι απλοί χρήστες πλέον μπορούν να διαθέτουν συλλογές πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων μουσικών κομματιών και οι διαδικτυακές μουσικές βιβλιοθήκες [2][3] μερικών δεκάδων εκατομμύριων. Ακολούθως, είναι προφανής η αναγκαιότητα αποδοτικής διαχείρισης των μουσικών δεδομένων αυτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ιδιαίτερα έντονη δραστηριοποίηση της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας [4] στον εν λόγω τομέα. Εκτός του απαραίτητου θεωρητικού πλαισίου, το βιβλίο θα περιλαμβάνει και πλήρη πηγαίο κώδικα προγραμματισμού Matlab σε επιμέρους θέματά του.

[1] Πολίτης, Δ. (2007). Μουσική Πληροφορική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
[2] Apple. (2012). iTunes - Everything you need to be entertained. Available: http://www.apple.com/itunes/. Last accessed 13th Oct 2013.
[3] YouTube. (2013). YouTube. Available: http://www.youtube.com/. Last accessed 13th Oct 2013.
[4] The International Society for Music Information Retrieval. (2012). Online proceedings. Available: http://www.ismir.net/. Last accessed 13th Oct 2013.
The book aims to become a tool for undergraduate and postgraduate students at the School of Rural and Surveying Engineers (NTUA) for urban planning practices. It focuses on describing the methods and tools in planning a city in a comprehensive and interactive way. The book has a 'handbook' approach in order for the reader to understand the various planning levels, the procedures and stages of planning studies, the many institutional bodies responsible for each development stage as well as their competences.

Meanwhile the analysis is extensive in terms of reporting the current institutional framework required for the implementation of each planning procedure (at the urban level) and there is a short review regarding the historical background that shaped the current urban environment. Various factors that determine the planning processes are also considered, such as socio-economical, demographical, morphological, climate features etc.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών που διδάσκονται μαθήματα Δομικής Φυσικής και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (κυρίως, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανολόγους Μηχανικούς) καθώς και σε επαγγελματίες μηχανικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων που επιθυμούν να κατανοήσουν το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο.
Το βιβλίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες (φοιτητές) όσο και από επαγγελματίες μηχανικούς που είτε ασχολούνται στην πράξη με τον ενεργειακό - περιβαλλοντικό (βιοκλιματικό) σχεδιασμό κτιρίων και οικιστικών συνόλων είτε, χωρίς να ασχολούνται άμεσα με αυτόν, αντιλαμβάνονται την αξία του και τη χρησιμότητα ένταξής του σε όλα τα στάδια παραγωγής τεχνικών έργων.
Οι αναγνώστες του βιβλίου θα μπορούν να βρουν σε αυτό υλικό για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με:
- την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων- την περιβαλλοντική συμπεριφορά κτιρίων
- την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
- τις αλληλεπιδράσεις κτιρίου και περιβάλλοντος
- τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων- το αστικό κλίμα
- τις εφαρμογές απε σε κτίρια- …
Το βιβλίο πραγματεύεται προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς κατασκευών, και τις επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς στις ενδεικνυόμενες μεθόδους στατικής ανάλυσης καθώς και στο σχεδιασμό αυτών των κατασκευών. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα εύκαμπτων φορέων, όπου η κύρια μορφή μη γραμμικότητας είναι η γεωμετρική, δηλαδή η οφειλόμενη σε μεγάλες μετατοπίσεις. Γίνεται όμως αναφορά και σε προβλήματα μη γραμμικότητας υλικού, καθώς και στην αλληλεπίδραση των δύο αυτών τύπων μη γραμμικότητας. Κύρια εφαρμογή είναι οι διάφοροι τύποι λυγισμού, ελαστικού ή ανελαστικού, που κυρίως αφορούν μεταλλικές κατασκευές. Στο βιβλίο επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης θεωρητικού υποβάθρου και εξάσκησης σε εφαρμοσμένες μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού. Ακολουθείται αρχικά αναλυτική προσέγγιση για απλούς φορείς, με στόχο την ποιοτική κατανόηση των εννοιών και προβλημάτων, και στη συνέχεια αριθμητική προσέγγιση με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε σύνθετους, πραγματικούς φορείς, τόσο από ερευνητικά προβλήματα όσο και από εφαρμογές της πράξης.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και ο βασικός σκοπός του είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και η κατανόηση βασικών εννοιών στα Σήματα και Συστήματα. Στο βιβλίο αυτό διδάσκοντες και φοιτητές θα βρουν το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων και εννοιών που σχετίζονται με Σήματα και Συστήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου καθώς και για την απόκτηση της ικανότητας χρήσης και προγραμματισμού αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα Σήματα και Συστήματα μέσω Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει τα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1. Σήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου
Κεφάλαιο 2. Πράξεις σημάτων διακριτού και συνεχούς χρόνου
Κεφάλαιο 3. Συστήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου
Κεφάλαιο 4. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου και Απόκριση συχνότητας
Κεφάλαιο 5. Μετασχηματισμός z και Συνάρτηση μεταφοράς
Κεφάλαιο 6. Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου και Απόκριση συχνοτήτων
Κεφάλαιο 7. Μετασχηματισμός Laplaceκαι Συνάρτηση μεταφοράς
Κεφάλαιο 8. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier και Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει θεωρία, λυμένες ασκήσεις, άλυτες ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, περίληψη, βιβλιογραφία, κριτήρια αξιολόγησης.
Στο βιβλίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση τεχνικών προγραμματισμού των βασικών εννοιών στα Σήματα και Συστήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον με χρήση λογισμικών, τα οποία έχουν καθιερωθεί στην επιστημονική κοινότητα: του εμπορικού λογισμικού Matlab και του λογισμικού Octave, που είναι ελεύθερος κλώνος ανοικτού κώδικα του λογισμικού Matlab. Επίσης, σχεδιάστηκαν εργαστηριακές ασκήσεις για την απόκτηση της ικανότητας χρήσης και προγραμματισμού αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στα Σήματα και Συστήματα.
Η δομή του βιβλίου παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας σε έξι (6) ροές γνώσεων:
1. Σήματα και Συστήματα (Θεωρία και Εργαστήριο)
2. Σήματα και Συστήματα (Θεωρία)
3. Σήματα και Συστήματα διακριτού χρόνου (Θεωρία και Εργαστήριο)
4. Σήματα και Συστήματα διακριτού χρόνου (Θεωρία)
5. Σήματα και Συστήματα συνεχούς χρόνου (Θεωρία και Εργαστήριο)
6. Σήματα και Συστήματα συνεχούς χρόνου (Θεωρία)
Η διάκριση των ροών γνώσεων γίνεται με τη βοήθεια έξι (6) αριθμών στην αρχή κάθε παραγράφου. Κάθε αριθμός είναι 1-6 αν η παράγραφος αφορά στην αντίστοιχη ροή γνώσεων ή είναι 0 αν η παράγραφος δεν αφορά στην αντίστοιχη ροή γνώσεων.
Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό βιβλίο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα στοιχεία πολυμεσικότητας και αλληλεπίδρασης/διαδραστικότητας. Στα στοιχεία πολυμεσικότητας περιλαμβάνονται οι ηχογραφημένες περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου, που βοηθούν το φοιτητή να μπορεί να ακούει συγκεντρωτικά τα βασικά σημεία του κεφαλαίου. Επίσης, στα στοιχεία διαδραστικότητας περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για να δώσουν στο φοιτητή τη δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων, που αποκτήθηκαν, καθώς και φιλικές τεχνικές προς το φοιτητή-χρήστη, όπως radiobuttons, drag&drop. Τέλος, σχεδιάστηκε ειδικό διαδραστικό λογισμικό υπολογισμού πράξεων σημάτων διακριτού χρόνου.
Στόχος του βιβλίου είναι, αφενός η κατανόηση από το σπουδαστή των βασικών εννοιών και μεθόδων που αφορούν το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της δυναμικής ευστάθειας πλοίου και αφετέρου η εμβάθυνση στα ζητήματα σχεδίασης και λειτουργίας που συναρτώνται με τον κίνδυνο ανατροπής ενός πλοίου. Η εισαγωγή των βασικών εννοιών της στατικής και δυναμικής ευστάθειας πλοίου πραγματοποιείται με το ιστορικό τους πλαίσιο. Καλύπτεται τόσο η θεωρητική σκοπιά, ξεκινώντας απ΄τη γενική θεώρηση της ευστάθειας δυναμικού συστήματος, όσο και η σκοπιά της επιστημονικής βάσης και ερμηνείας των κανονισμών. Αναλύονται οι θεμελιώδεις μηχανισμοί, βάσει της δυναμικής του θεωρουμένου συστήματος, που μπορούν να οδηγήσουν ένα πλοίο το οποίο λειτουργεί εν μέσω υψηλών κυματισμών σε μεγάλες γωνίες εγκάρσιας κλίσης ή ακόμα και σε ανατροπή. Αναλύεται η παραμετρική αστάθεια, η αυθεντική απώλεια ευστάθειας, ο μη γραμμικός συντονισμός σε εγκάρσιους κυματισμούς και η λεγόμενη αστάθεια broaching-to. Προτείνονται σχεδιαστικές και λειτουργικές επιλογές για την αποφυγή της αστάθειας. Αναλύεται με κριτική σκοπιά το λεγόμενο "κριτήριο καιρού" που αποτελεί το βασικό κριτήριο ευστάθειας που εφαρμόζεται στην πράξη. Μελετώνται, τόσο η ευστάθεια του πλοίου στην άθικτη μορφή του όσο και μετά από βλάβη και αναλύεται η εφαρμoγή πιθανοθεωρητικών μεθόδων για την εκτίμηση του επιτυγχανόμενου επιπέδου ασφαλείας.
Στο βιβλίο αυτό θα περιλαμβάνεται υλικό που υπερκαλύπτει ένα συνηθισμένο μάθημα "Διακριτών Μαθηματικών" όπως το παίρνουν κυρίως φοιτητές σε τμήματα Πληροφορικής.

Θα ξεκινάει με τις βασικές έννοιες της Θεωρίας Συνόλων και της Λογικής, σε επίπεδο περισσότερο της γνώσης της γλώσσας και της ορολογίας στους δύο αυτούς τομείς (που θα επιτρέψει την ευκολότερη χρήση τους μετέπειτα στο μάθημα) και χωρίς ιδιαίτερη έμφαση σε δύσκολα θεωρήματα (θα δεχτεί όμως η έννοια του διαγώνιου επιχειρήματος που χρησιμεύει και στην έννοια της αριθμησιμότητας αλλά και της υπολογισιμότητας).

Κάποιες βασικές έννοιες της Θεωρίας Αριθμών θα ακολουθήσουν (διαιρετότητα, ανάλυση σε πρώτους, αλγόριθμος Ευκλείδη, υπολογισμοί με υπόλοιπα).

Οι ένοιες και τεχνικές απαρίθμησης στη Συνδυαστική καταλαμβάνουν την πρώτη σημαντική ενότητα του μαθήματος και ακολουθούνται από την επόμενη ενότητα που είναι οι κεντρικές έννοιες της θεωρίας Γραφημάτων (βαθμοί, συνεκτικότητα, χρωματισμοί, διμερή γραφήματα, ταιράσματα σε διμερή γραφήματα και δυϊσμός, δέντρα, βασικοί αλγόριθμοι).

Μετά την εισαγωγή στην συνδυαστική απαρίθμηση εισάγεται η ένννοια της διακριτής Πιθανότητας, οι τυχαίες μεταβλητές και η μέση τιμή τους που μας δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε πολλές εφαρμογές σε μη πιθανοθεωρητικά (και αλγοριθμικά) προβλήματα.

Ως επιπλέον υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία της θεωρίας τυπικών γλωσσών: κανονικές γλώσσες, αυτόματα ντετερμινιστικά και μη, αλγόριθμοι για αυτόματα). Το υλικό αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως εκτός του βασικού μαθήματος Διακριτών Μαθηματικών και ως επιπλέον υλικό στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο διδάσκων αν οι συνθήκες το επιτρέπουν ή ανάγκες το απαιτούν.
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τι είναι η χωρική ανάλυση και πως μπορεί να εφαρμόσει μερικές μεθόδους της σε προβλήματα με χωρική διάσταση στον πραγματικό κόσμο. Ως διδακτικό εγχειρίδιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές που ενδιαφέρονται γι αυτό το αντικείμενο. Το βιβλίο ασχολείται με ζητήματα της χωρικής ανάλυσης που αφορούν κατά κύριο λόγο τη χωρική στατιστική και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Επειδή μεγάλο τμήμα του βασίζεται σε έρευνα των τελευταίων 15 ετών, παρέχει στον αναγνώστη καλές πρακτικές εφαρμοσμένης χωρικής ανάλυσης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων όπως το οικογενειακό εισόδημα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη φτώχεια αλλά και δημογραφικών δεδομένων όπως η εσωτερική μετανάστευση και η γήρανση πληθυσμού. Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο όπου διδάσκεται βασικός στατιστικός προγραμματισμός με τη γλώσσα R η οποία αποτελεί σήμερα μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες ανοιχτού λογισμικού για στατιστική και χωρική ανάλυση.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτούσιο διδακτικό εγχειρίδιο σε όλα σχεδόν τα μαθήματα Βιοπληροφορικής που διδάσκονται στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ θα αποτελεί και μια καλή βάση για τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το βιβλίο απευθύνεται επίσης σε επιστήμονες των βιολογικών επιστημών ή της πληροφορικής, οι οποίοi επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Βιοπληροφορικής. Η μόνη απαίτηση από τον αναγνώστη είναι μια μικρή εξοικείωση με την ορολογία της μοριακής βιολογίας (DNA, πρωτεΐνες, κυτταρικές λειτουργίες, οργανίδια, κ.ο.κ.). Το βιβλίο καλύπτει τις περισσότερες περιοχές που παραδοσιακά απαντώνται σε ένα σύγχρονο σύγγραμμα Βιοπληροφορικής όπως:

-Βάσεις δεδομένων πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων
-Αλγόριθμοι για κατά ζεύγη στοίχιση ακολουθιών και αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων (Smithm-Waterman, Needleman-Wunch, BLAST, FASTA κ.ο.κ.)
-Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών
-Φυλογενετική ανάλυση
-Αναζήτηση προτύπων σε ακολουθίες (patterns και profiles)
-Μέθοδοι πρόγνωσης βασισμένες σε ακολουθίες πρωτεϊνών, RNA και DNA
-Μαρκοβιανά μοντέλα στην ανάλυση ακολουθιών (Markov chain models, Hidden Markov Models)
-Νευρωνικά Δίκτυα
-Στοχαστικές γραμματικές
-Γονιδιωματική και συγκριτική γονιδιωματική
-Ανάλυση δεδομένων από μικροσυστοιχίες DNA (DNA microarrays)
-ανάλυση πολύπλοκων βιολογικών δικτύων
Η Ψηφιακή Τηλεόραση είναι μια συναρπαστική θεματική περιοχή η οποία αποτελεί το σημείο συνάντησης των τηλεπικοινωνιών, της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, των πολυμέσων και πλέον και των δικτύων. Τα πρότυπα και οι τεχνολογίες στα οποία βασίζεται η τηλεόραση παραδοσιακά διακρίνονται από σταθερότητα, ωστόσο η πρόσφατη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία τα ενίσχυσε και τα μετασχημάτισε παράλληλα σε σημαντικό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη γα διδακτικά βιβλία – συγγράμματα τα οποία να αντιμετωπίζουν τις δύο παραπάνω προκλήσεις, να παρέχουν δηλαδή μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση των μεθοδολογιών, προτύπων και τεχνολογιών που εμπλέκονται και επιπλέον να έχουν μια σύγχρονη και επικαιροποιημένη προσέγγιση την περιγραφή αυτών. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου βιβλίου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση καταπιανόμενοι με όλα τα βασικά σημεία του οικοσυστήματος της ψηφιακής τηλεόρασης.
* Τις αρχές και απαιτήσεις της ψηφιακής τηλεόρασης καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργούνται από την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση
* Τη δημιουργία, τη συμπίεση και την επεξεργασία του πολυμεσικού περιεχομένου δηλαδή ήχου, εικόνας και βίντεο. Σε συνδυασμό με μέθοδους μέτρησης της ποιότητας του περιεχομένου θα γίνει κριτική αξιολόγηση των μεθόδων συμπίεσης ως προς τις απώλειες ποιότητας και το όφελος στη συμπίεση.
* Πακετοποίηση των δεδομένων με χρήση των συρμών μεταφοράς (MPEG2 – Transport Stream) .
* Κωδικοποίηση καναλιού μέσω της προληπτική διόρθωση σφαλμάτων.
* Μετάδοση και επεξήγηση των βασικών τρόπων κωδικοποίησης καθώς και το σκεπτικό επιλογής καθενός από αυτούς. Διαμόρφωση OFDM.
* Πλαίσια παροχής υπηρεσιών όπως το MHP (Multimedia Home Platform) και το MHEG-5(Multimedia and Hypermedia Experts Group)
* Οι νέες κατευθύνσεις συμπεριλαμβανομένων της μετάδοσης στερεοσκοπικού σήματος ή σήματος σε υπερυψηλή ποιότητα καθώς και η μετάδοση μέσω δικτύων δεδομένων.
Με τον όρο «Κεραμικά» έχει θεσπιστεί γενικά σε Διεθνή κλίμακα (European Ceramic Society, American Ceramic Society) ο χαρακτηρισμός κάθε ανόργανου μη μεταλλικού υλικού, που έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (>1000 °C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής του.
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, στα κεραμικά περιλαμβάνεται μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανόργανων υλικών, που αρχίζει από τα «Παραδοσιακά Κεραμικά» και εκτείνεται μέχρι τα «Κεραμικά Προηγμένης Τεχνολογίας».
Στη ευρεία περιοχή της Επιστήμης των υλικών αυτών αντιμετωπίζονται όλοι οι τύποι των χημικών δεσμών. Ο Χημικός Μηχανικός, λοιπόν, καλείται να εφαρμόσει όλο το υπόβαθρο των γνώσεων που έχει αποκομίσει για να διερευνήσει τη δομή και τις ιδιότητες των παραδοσιακών κεραμικών (πορσελάνες, γυαλί, πυρίμαχα) και να τις αξιοποιήσει τεχνολογικά.
Στόχος, επομένως, του συγγράμματος αυτού είναι, μέσα από ερευνητικές και τεχνολογικές εμπειρίες να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για τα παραδοσιακά κεραμικά, σε σπουδαστές της κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, και να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τους Μηχανικούς που θα απασχοληθούν στη σχετική Βιομηχανία.
Η προσέγγιση του στόχου αυτού επιχειρείται στα κεφάλαια που αναπτύσσονται στο σύγγραμμα αυτό, με πλήθος τεκμηριωμένων επιστημονικών πληροφοριών, που αποτελούν μια γερή βάση για να οικοδομήσει κανείς περαιτέρω.
Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα παραδοσιακά πυριτικά και αργιλοπυριτικά κεραμικά. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γυαλιού και εξετάζει το τρόπο που μπορούν να αναβαθμιστούν τα υλικά του πρώτου κεφαλαίου. Τέλος, στο κεφάλαιο τρία περιγράφονται τα πυρίμαχα κεραμικά και δίνεται μια εναλλακτική απάντηση στο ερώτημα της αναβάθμισης που τίθεται από το κεφάλαιο ένα. Αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη δυαδικών συστημάτων κεραμικών οξειδίων, που δεν είναι πυριτικά μέσα σε υαλώδη φάση. Διερευνάται επίσης ο ιοντικός δεσμός που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στα υλικά αυτά.
Το βιβλίο εξετάζει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφορικής στην τέχνη της μουσικής σύνθεσης. Αναφέρονται η ιστορική εξέλιξη και οι διαμορφούμενες αισθητικές τάσεις της μουσικής με υπολογιστές. Παρουσιάζονται οι αρχές μετατροπής του αναλογικού σε ψηφιακό ηχητικό σήμα και οι έννοιες του ψηφιακού ήχου. Αναλύονται και διδάσκονται οι βασικές τεχνικές σύνθεσης ήχου και μουσικής σύνθεσης υποβοηθούμενης από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρουσιάζονται τυπικά δείγματα ψηφιακών συστημάτων ηχητικού σχεδιασμού και ηχητικής επεξεργασίας και αναλύονται μεθοδικά οι τρόποι και τα εργαλεία ελέγχου αυτών των συστημάτων καθώς και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας MIDI και OSC. Εξετάζονται η ιστορία και η αισθητική της αλγοριθμικής σύνθεσης και αναλύονται οι στρατηγικές της. Περιγράφονται διεξοδικά οι έννοιες του ηχητικού ελέγχου και της ηχητικής διάδρασης, η αισθητική και ιστορική της εξέλιξη και οι συνθήκες αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη μηχανή. Τέλος, επιχειρείται η διαμόρφωση άποψης για τις μελλοντικές εξελίξεις της τέχνης της μουσικής σύνθεσης με υπολογιστές.
This book was completed according to the specifications set. It contains nine chapters described below. Chapter 1 gives an introduction to the terminology of geothermal energy, the types of geothermal fields, the potential uses and its advantages and disadvantages. In Chapter 2, basic geology data are given and reference is made to the basic technologies for exploiting normal geothermy. Chapter 3 presents the working principle and key parts of heat pumps. Reference is made to the methodology for calculating the efficiency of heating and cooling loads and the identification of other features based on existing standards following by a presentation of Geothermal Heat Pumps. Chapter 4 presents the vertical geothermal systems with calculations for the required length of geothermal heat exchangers. It also shows the classification into categories and provides information on their construction. Chapter 5 provides information on closed circuit horizontal geothermal installations and calculation methods. Alternative types of horizontal geothermal exchangers are presented with information on their construction. Chapter 6 presents the open-circuit geothermal systems using surface water or ground water as a heat source - cooling and waste disposal sites / return water. Reference is made to hydrogeology data and their design methodology is presented. Chapter 7 summarizes the methodology followed for the design of such facilities, with emphasis on good practice in regulations and standards. In Chapter 8 typical applications related to normal geothermal utilization projects in Greece are presented. Finally, Chapter 9 shows an example of geothermal installation calculations, which is based on the analysis and design guidelines of the methodology presented.
Η σύγκλιση υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων αποτελεί βάση για τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει νέες ευκαιρίες κοινωνικής και επιχειρηματικής εξέλιξης, αλλά και την ανάγκη τόσο της ατομικής, όσο και της συλλογικής προστασίας και ενημέρωσης.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αναφερόμενο σε κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Στη συνέχεια ακολουθεί αποτύπωση των τεχνολογιών και εφαρμογών στο ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον που αξιοποιούν πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα. Το περιεχόμενο ολοκληρώνεται αναλύοντας θέματα ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις των ανωτέρω τεχνολογιών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που επιθυμεί να αποκτήσει μια εισαγωγική αλλά και παράλληλα ολιστική προσέγγιση στο θέμα. Η εμπειρία της συγγραφικής ομάδας καλύπτει τη θεματολογία του βιβλίου και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υλικό που έχουν ήδη συλλέξει οι συγγραφείς μέσα από πολλές ώρες διδασκαλίας. Φιλοδοξία αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών παρουσίασης και διάδρασης με τον αναγνώστη, ώστε το βιβλίο να αποτελέσει ζωντανό ιστό διδασκαλίας και επιμόρφωσης.
Το προτεινόμενο βιβλίο θα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στους βασικούς τομείς εφαρμογών της λογικής στην πληροφορική. Η ενδεικτική θεματολογία του βιβλίου περιλαμβάνει μια εισαγωγή στο αντικείμενο της λογικής γενικά (κατηγορηματικός λογισμός), αλλά και στο εύρος των εφαρμογών της στην πληροφορική (σημασιολογία προγραμματισμού, αυτόματη απόδειξη, μοντελοποίηση συστημάτων, επαλήθευση αλγορίθμων). Έμφαση θα δωθεί στις τυπικές μεθόδους λογισμικού (formal methods) που αποτελούν χαρακτηριστικό
παράδειγμα εφαρμογής της λογικής στον προγραμματισμό και εν γένει την τεχνολογία λογισμικού.

Ανάμεσα στα θέματα που προτείνεται να παρουσιαστούν περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τις κλασσικές και μη κλασσικές λογικές, λ-λογισμός, θεωρία τύπων (type theory), μοντέλα, ορθότητα προγραμμάτων και προδιαγραφών, συναρτησιακός προγραμματισμός,
αυτόματη απόδειξη θεωρημάτων (theorem proving), λογικός προγραμματισμός, οι αποδείξεις ως προγράμματα (proofs as programs), σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού και προδιαγραφών συστημάτων, εξισωτική λογική (equational logic), αλγεβρικές προδιαγραφές (algebraic specifications) συστημάτων. Τεχνικές προδιαγραφών και επαλήθευσης ιδιοτήτων προγραμμάτων και συστημάτων.

Η γλώσσα αλγεβρικών προδιαγραφών CafeOBJ θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα γλώσσας που βασίζεται στη λογική (συνδιασμός συστημάτων εξισωτικής λογικής) και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στη μοντελοποίηση λογισμικού. Θα παρουσιαστούν επίσης συνοπτικά άλλες γλώσσες που βασίζονται στη λογική και εφαρμογές τους, όπως για παράδειγμα γλώσσες του συναρτησιακού προγραμματισμού (Lisp).

Αξίζει να αναφερθεί ότι το μάθημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό διεθνώς στις σπουδές της πληροφορικής (computer science) και των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην πληροφορική.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς, ματαπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε επιστήμονες και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε βάθος τις θεωρητικές έννοιες της περιοχής των γραφικών. Λόγω της αλληλεπιδραστικής φύσης του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικοιωμένους αναγνώστες αλλά και από επιστήμονες της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του βιβλίου να αποκτήσουν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, απαραίτητο για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με:

- 3Δ απεικόνιση
- Μετασχηματισμοί στις 2 και 3 διαστάσεις
- 3Δ αναπαράσταση αντικειμένων
- Αποκοπή, περικοπή, χρώμα, υφή, φωτισμός
- Κίνηση, προσομοίωση βάσει φυσικής
- Εικονική πραγματικότητα

Τι βιβλίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προκαλεί σταδιακά το ενδιαφέρον του αναγνώστη-εκπαιδευόμενου, παρουσιάζοντας αρχικά θεμελιώδεις έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση πιο περίπλοκων διεργασιών. Στη συνέχεια αναλύονται πιο περίπλοκα αλλά και ελκυστικά προβλήματα και διεργασίες. Έτσι μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη:

Μέρος 1:
- Κεφάλαια 2,3,4,5,6
- Θεμελιώδεις έννοιες γραφικών

Μέρος 2:
- Κεφάλαια 7,8
- Προχωρημένα προβλήματα γραφικών

Μέρος 3:
- Κεφάλαια 9,10
- Τεχνολογίες αιχμής στην περιοχή των γραφικών και της εικονικής πραγματικότητας
- Στα κεφάλαια αυτά θα προστεθεί και υλικό από την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα των συγγραφέων

Οι συγγραφείς στοχεύουν μεσοπρόθεσμα και μετά το τέλος της παρούσας δράσης ενίσχυσης να εμπλουτίζουν σταδιακά με νέα κεφάλαια το Μέρος 2 και Μέρος 3 του βιβλίου, ενώ για το Μέρος 1 προβλέται εμπλουτισμός των ήδη υπαρχόντων κεφαλαίων.
Τα θέματα τα σχετικά με τα Ακίνητα έχουν οικονομική διάσταση και πρέπει να αντιμετωπίζονται ορθολογικά, επειδή αυτό εξυπηρετεί το ατομικό και το γενικό συμφέρον. Με τη λογική αυτή έχουν περιληφθεί ως περιεχόμενα του βιβλίου τα θέματα που κρίθηκαν επίκαιρα και ενδιαφέροντα. Αρχικά δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί και αναφέρονται στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα, τη σχετική με τα Ακίνητα. Στη συνέχεια αναλύεται ο μηχανισμός διαμόρφωσης της τιμής των Ακινήτων με βάση το νόμο Ζήτησης-Προσφοράς και το πώς ο μηχανισμός αυτός επηρεάζει διακεκριμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ακολούθως αναλύονται και ταξινομούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των Ακινήτων και αναπτύσσονται οι μέθοδοι εκτίμησης και καθορίζονται οι περιπτώσεις εφαρμογής κάθε μεθόδου. Επί πλέον γίνεται αναφορά σε θέματα που αφορούν στις επενδύσεις των Ακινήτων και ειδικότερα στις μεθόδους αξιολόγησης με χρήση αντίστοιχων δεικτών. Επίσης αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τη διαχρονική υποτίμηση των Ακινήτων και το χρηματοδοτικό περιβάλλον. Ακολουθεί αναφορά σε θέματα της τεχνολογίας των GIS προς εξυπηρέτηση του Real Estate και αναφέρονται επίσης οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής, οι επί μέρους δυνατοί χρήστες και οι προκύπτουσες ωφέλειες. Τέλος διερευνάται ο προσδιορισμός της αξίας των Ακινήτων σε διάφορα επίπεδα χώρου και γίνεται αναφορά σε στοιχεία που αφορούν στις αξίες των Ακινήτων ως μέρος του Κτηματολογίου ή ως μέρος των σύγχρονων Συστημάτων Πληροφοριών Γης. Επίσης αναπτύσσονται τα θέματα που σχετίζονται με τις μαζικές εκτιμήσεις για τις διάφορες κατηγορίες Ακινήτων και αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας του υπάρχοντος λογισμικού. Η γενική και ειδική γνώση των θεμάτων που πραγματεύεται το βιβλίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες και βοηθά να κατανοηθούν καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ανάπτυξη της γης. Επί πλέον βοηθά στην ανάπτυξη μιας πληρέστερης σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων στο Real Estate και του παράγοντα Ακίνητο.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που μελετούν θέματα αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με χρήση Περιγραφικών Λογικών. Επιπλέον, απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου του Σημασιολογικού Ιστού που επιθυμούν να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και σε βάθος κατανόηση του αντικειμένου, των δυνατοτήτων και των περιορισμών της αναπαράστασης και χρήσης σημασιολογικών δεδομένων και οντολογικής γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό.
Για την κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται δεν θα απαιτείται προηγούμενη γνώση των μεθόδων της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς ο αναγνώστης θα εισάγεται, στο πλαίσιο του βιβλίου, στο απαραίτητο υπόβαθρο των βασικών τεχνολογιών αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα μπορεί να βρει στο προτεινόμενο βιβλίο υλικό για τα εξής θέματα:
- Μοντέλα τυπικής αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής
- Σύνταξη και σημασιολογία των Περιγραφικών Λογικών
- Συλλογιστική στις Περιγραφικές Λογικές
- Σημασιολογική πρόσβαση σε δεδομένα
- Μηχανική γνώσης (ανάπτυξη σημασιολογικών δεδομένων και ορολογιών)
- Τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
Οι διαδραστικές τεχνολογίες έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή μας ζωή. Η περιοχή της επιστήμης που είναι γνωστή ως Επικοινωνία Ανθρώπου-υπολογιστή (Human-computer interaction, HCI) έχει ως αντικείμενο την μελέτη το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση Διαδραστικών Υπολογιστικών Συστημάτων (interactive computer systems), δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό με τους χρήστες τους [ACM SIGCHI 1992]. Ο κύριος στόχος του ηλεκτρονικού αυτού συγγράμματος είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις βασικές έννοιες, τις μεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασμού και τα εργαλεία της περιοχής αυτής που έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τη σχεδίαση εύχρηστων διαδραστικών τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους.
Η σημασία του γνωστικού αυτού αντικειμένου σήμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλη λόγω της διάδοσης και των πολλαπλών χρήσεων των διαδραστικών τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο και η πληθώρα των διαδικτυακών εφαρμογών και φορητών συσκευών με μεγάλη συνθετότητα αλλά και συστημάτων που ελέγχουν κρίσιμες λειτουργίες στη βιομηχανία, ιατρική ή στις μεταφορές. Στις περιπτώσεις αυτές η ευχρηστία του συστήματος, επιτρέπει στον χειριστή του να λαμβάνει γρήγορα και αποτελεσματικά αποφάσεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή και υγεία πολλών πολιτών.
Η μελέτη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου- υπολογιστή και η απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αποτελεσματική σχεδίαση εύχρηστων διαδραστικών τεχνολογιών αποτελεί αντικείμενο του προτεινόμενου βιβλίου. Οι συγγραφείς έχουν εμπειρία πολλών χρόνων στο αντικείμενο και ο πρώτος εξ αυτών έχει συγγράψει το πιο παλιό και διαδεδομένο πανεπιστημιακό σύγγραμμα στο αντικείμενο αυτό που έχει σήμερα ζωή 15 χρόνων. Στη βελτιωμένη έκδοση του στηρίζεται το προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύγγραμμα συνδράμουν νεώτεροι ερευνητές με ήδη σημαντική ερευνητική και διδακτική πείρα στο αντικείμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το βιβλίο συνοδεύεται από υλικό εργαστηριακών ασκήσεων και θεμάτων ομαδικών εργασιών.
Σκοπός του προτεινόμενου συγγράμματος είναι η παρουσίαση των Φυσικών Διεργασιών Χημικής Μηχανικής με έμφαση στα υπολογιστικά εργαλεία που είναι σήμερα διαθέσιμα για την περιγραφή, ανάλυση και σχεδιασμό των εν λόγω διεργασιών. Το σύγγραμμα θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές φυσικές διεργασίες και αναλυτικότερα την εναλλαγή θερμότητας, την εξάτμιση, την ξήρανση, την απόσταξη, την απορρόφηση αερίων, την εκχύλιση, την κρυστάλλωση και την προσρόφηση. Επίσης θα δοθούν στοιχεία για τους διαχωρισμούς με μεμβράνες και για θέματα ανάκτησης/εξοικονόμησης ενέργειας. Κάθε κεφάλαιο θα περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της εξεταζόμενης διεργασίας, τις βασικές εφαρμογές της και συνοπτική περιγραφή των στοιχείων εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την υλοποίησή της. Σε κάθε κεφάλαιο θα αναπτύσσεται διεξοδικά μία ολοκληρωμένη εφαρμογή του μοντέλου σε συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, με την ανάπτυξη του μοντέλου σε υπολογιστικό φύλλο. Η εφαρμογή (για κάθε κεφάλαιο) θα συνοδεύει το σύγγραμμα και θα δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη/χρήστη αφενός να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάπτυξη και διαμόρφωση των μοντέλων και τη λειτουργικότητα που αποκτούν με τη μορφή υπολογιστικών φύλλων, και αφετέρου να μπορεί να μεταβάλλει δεδομένα του προβλήματος και να λαμβάνει νέα σύνολα τιμών επίλυσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί ορισμένα συγγράμματα Χημικής Μηχανικής με έμφαση στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους, αλλά κανένα δεν έχει γραφεί στην Ελληνική γλώσσα, και αυτός είναι ο καινοτόμος χαρακτήρας του προτεινόμενου συγγράμματος.
Το βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα της περιοχής της Ανάκτησης Πληροφορίας δίνοντας στον αναγνώστη τις απαραίτητες γνώσεις για να γνωρίσει την περιοχή και να κατανοήσει τα βασικά εργαλεία. Αν και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, καλό θα είναι ο αναγνώστης να κατέχει βασικές γνώσεις Δομών Δεδομένων, Αλγορίθμων και Βάσεων Δεδομένων. Αρχικά δίνονται τα βασικότερα μοντέλα Ανάκτησης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο βασικοί μηχανισμοί καταλόγων: ο αντεστραμμένος κατάλογος και ο κατάλογος υπογραφών. Οι κατάλογοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποδοτική απάντηση ερωτημάτων. Στη συνέχεια, καλύπτεται η Ανάδραση Σχετικότητας που προσβλέπει στην αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων και παρακάτω καλύπτονται τα βασικότερα θέματα της Ανάκτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Το επόμενο κεφάλαιο μελετά τη Λανθάνουσα Σημασιολογική Ανάλυση,
που αποτελεί βασική τεχνική βελτίωσης της ποιτότητας των αποτελεσμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο, μελετούμε θέματα που αφορούν σε Παράλληλη Ανάκτηση Πληροφορίας που έχει σκοπό την αύξηση της επίδοσης των αλγορίθμων αναζήτησης χρησιμοποιώντας πολλαπλούς πόρους. Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο που περιέχει ειδικά θέματα.
Το αντικείμενο των Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων είναι εξαιρετικά πλούσιο και έχουν γραφεί πολλά σχετικά και εξαιρετικά αξιόλογα βιβλία τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Το παρόν σύγγραμμα είναι μία προσπάθεια συλλογικής αποτύπωσης ενός υλικού και μίας εμπειρίας που συγκεντρώθηκαν μετά από πολλά χρόνια έρευνας και διδασκαλίας αντικειμένων σχετικών με Αλγορίθμους και Δομές Δεδομένων και Θεωρία Γραφημάτων.

Σκοπός της συνθετικής αυτής προσπάθειας είναι η ομογενοποιημένη καταγραφή μίας διδακτικής προσέγγισης που θέλει να εστιάσει ιδιαιτέρως στο σκέλος της Ανάλυσης Αλγορίθμων, όπως αυτή παρουσιάζεται στα αντίστοιχα κλασικά βιβλία και άρθρα, αλλά και σε συνδυασμό με την ανάλυση κλασικών Δομών Δεδομένων (κάτι που δεν είναι χρονικά εφικτό μέσα από ένα εξαμηνιαίο μάθημα Δομών Δεδομένων). Κοινός δε παρονομαστής των εξεταζόμενων αντικειμένων είναι μία εν τέλει μηχανιστική μεθοδολογία με σκοπό την επίλυση κάθε συγκεκριμένου προβλήματος μέσω όσο το δυνατό περισσοτέρων εναλλακτικών τεχνικών, που συγκρίνονται και αξιολογούνται.

Το σύγγραμμα αυτό θα αποτελεί έναν αξιόλογο βοηθό για τον φοιτητή που προσπαθεί να κατανοήσει την έννοια των Αλγορίθμων αφού θα δίνει μία διαφορετική ματιά σε αυτά τα θέματα.
Η παράθεση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (πηγαίοι κώδικες), μαζί με την σχετική προς αυτά θεωρία, αποσκοπεί στην επίλυση τυπικών προβλημάτων Υδραυλικής Μηχανικής. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνέχεια του γνωστικού αντικειμένου της Υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών (Computational Fluid Dynamics, CFD). Προηγουμένως και επί σειρά ετών το μάθημα της Υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών διδάσκεται ως προπτυχιακό αλλά με μερικές διαφοροποιήσεις και ως μεταπτυχιακό στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Υδραυλική Μηχανική ασχολείται με προβλήματα ασυμπιέστων Ρευστών της Μηχανικής, κύριος εκπρόσωπος της οποίας είναι η ροή του ύδατος. Η ύλη, του κατά βάση εκπαιδευτικού τούτου συγγράμματος, έχει σχεδιασθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας του εξαμηνιαίου μαθήματος με τίτλο Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίον από τριακονταετίας και πλέον παραδίδεται στους προπτυχιακαύς φοιτητές του εν λόγω τμήματος. Τα λυμένα παραδείγματα και η ταυτόχρονος παράθεση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran προσβλέπουν στην εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου της Υπολογιστικής (Υδραυλικής Μηχανικής. Η αναλυτική παράθεση των χρήση ανοικτών κωδίκων (.f90) στην γλώσσα προγραμματισμού Fortran (f77 και f90) προσβλέπει στην αυτοδυναμία περαιτέρω αναπτύξεως αυτών προς επίλυση πλέον πολύπλοκων προβλημάτων που πιθανώς να αντιμετωπισθούν αργότερα. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων γίνεται με την αναλυτική παρουσίαση και των δεδομένων εισόδου (.dat) αλλά και τυπικών αποτελεσμάτων των υπολογισμών (.out). Η χρησιμότητα του συγγράμματος δεν περιορίζεται μόνο στην Υπολογιστική Υδραυλική. Η παγκοσμιότητα των μερικών διαφορικών εξισώσεων δίνει την δυνατότητα να εφαρμοσθούν οι παρούσες υπολογιστικές τεχνικές σε ευρύ φάσμα προβλημάτων της Μηχανικής των Συνεχών Μέσων.


Ι Β Σούλης
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, που διδάσκονται θέματα Μηχανικής των Πετρωμάτων καθώς και σε μηχανικούς της πράξης που επιθυμούν να κατανοήσουν το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο και να ενημερωθούν για τις νεώτερες απόψεις περί της μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων. Στο βιβλίο αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της μηχανικής εφαρμοσμένες στα πετρώματα ενώ δίνεται έμφαση στις εργαστηριακές μεθόδους και στις τυποποιημένες δοκιμές προσδιορισμού των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του πετρώματος και των ασυνεχειών του. Οι πρακτικές εφαρμογές της μηχανικής των πετρωμάτων εισάγονται μέσω των μεθόδων εμπειρικής εκτίμησης της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας, καθώς και με την εξέταση μηχανισμών αστοχίας επιφανειακών κατασκευών σε πετρώματα, που ελέγχονται από την αντοχή των ασυνεχειών ή της βραχομάζας. Αναλυτικότερα, ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε αυτό το βιβλίο το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με:
- τη φύση του πετρώματος ως γεωλογικό υλικό και τη σχέση του με τις μηχανικές και φυσικές του ιδιότητες
- τη σημασία της εντατικής κατάστασης του πετρώματος και τις μεθόδους ανάλυσης της τάσης, της παραμόρφωσης και της καταστατικής συμπεριφοράς του πετρώματος
- την μακροσκοπική συμπεριφορά του πετρώματος σε θλίψη και εφελκυσμό
- τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του πετρώματος στο εργαστήριο
- τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής των ασυνεχειών στο εργαστήριο, την εκτίμηση της διατμητικής αντοχής των ασυνεχειών in situ, και την σημασία αυτών για την εκτίμηση της ευστάθειας βραχωδών πρανών, όταν η αστοχία του πρανούς ελέγχεται από την ολίσθηση τεμαχών του πετρώματος σε επιφάνειες ασυνεχειών
- τη δομή, την τεχνική ταξινόμηση και τις εμπειρικές μεθόδους προσδιορισμού της αντοχής και παραμορφωσιμότητας της βραχομάζας, με εφαρμογή στην ανάλυση της ευστάθειας πρανούς σε ασθενείς κατακερματισμένες βραχόμαζες και σε θεμελιώσεις σε πετρώματα.
Το βιβλίο διαπραγματεύεται μια σειρά από σημαντικά μοντέρνα θέματα των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο, και από επιχειρησιακή άποψη αλλά και από τεχνολογική. Από επιχειρησιακή άποψη εξετάζει τον ρόλο τους στις ενδοεπιχειρησιακές και δι-επιχειρησιακές λειτουργίες, τις κύριες εφαρμογές και τα λειτουργικά μοντέλα που πρέπει να ικανοποιούν. Κατόπιν εξετάζονται οι τεχνολογίες που τα επηρεάζουν καθως και η αρχιτεκτονική τους. Εν συνεχεια κάνουμε μία επισκόπιση των βασικών τεχνολογίων που χρησιμοποιούνται στην μερια του πελάτη , όπως HTML5, JSon, CSS και JQuery. Για την αναπτυξη των Πληροφοριακών Συστηματων βασιζόμαστε στη γλώσσα προγραμματισμού Java, εστιάζοντας στην τεχνολογία JSP/Servlets. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα παρουσιάζουμε μοντέρνες τεχνικές διαδικτυακού προγραμματισμού, τα web application frameworks, όπως πχ Struts, Spring, καθώς και την χρήση του Hibernate API για την συνδεση με την βάση δεδομεων. Κατόπιν ασχολούμαστε με την ασφάλεια των διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, διαστασιολογώντας τις κύριες παραμέτρους ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει ο προγραμματιστής υπόψη. Μετά, παρουσιάζουμε τα web services και την σύνθεση μέσω κατάλληλων μοντέλων. H σύνθεση των Web Services είναι προστάδιο των υπηρεσιοστραφών αρχιτεκτονικών, οι οποίες αρχιτεκτονικές οδηγούν την διαλειτουργικότητα των συστηματων των επιχειρήσεων. Παρουσιάζεται εξέχον παραδειγμα υπηρεσιοστραφους αρχιτεκτονικής, το Enterprise Service Bus (ESB). Εξετάζουμε την διείσδυση στα διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα των νέων τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών στο πλάισιο έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Εν κατακλέιδι, συζητάμε την μεθοδολογία αναπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο.
Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τρισδιάστατες κτηματολογικές καταγραφές για την απεικόνιση της πολυπλοκότητας του σύγχρονου αστικού κυρίως τοπίου των επικαλυπτόμενων κατασκευών και των σύνθετων εμπράγματων δικαιωμάτων. Η στροφή προς την τρίτη διάσταση υποστηρίζεται σημαντικά από τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα μοντελοποίησης, ενώ τελευταία, στον κτηματολογικό σχεδιασμό υπεισέρχεται η διάσταση του χρόνου αλλά και της κλίμακας. Η διεθνής εμπειρία, παρά τη δυναμική τεχνολογική της πρόοδο, δεν έχει να επιδείξει κανένα πλήρως λειτουργικό 3D κτηματολόγιο και περιορίζεται σε πειραματισμούς και βασικές εφαρμογές, ενώ το πεδίο της έρευνας στα 3D κτηματολογικά συστήματα οριοθετείται από το νομικό, τεχνικό και διοικητικό πλαίσιο κάθε χώρας, που συνεπάγεται συγκεκριμένες ανάγκες, περιορισμούς και δυνατότητες των 3D κτηματολογικών εγγραφών.
Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της πρότασης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των εξελίξεων σε θέματα 3D/nD μοντέλων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και κτηματολογικών καταγραφών, μέσα από την επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας. Παράλληλα παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μέσα από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες καταγραφής, διαχείρισης και απεικόνισης του 3D χώρου, με αναφορά στην πορεία και τα χαρακτηριστικά του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, στο ισχύον κτηματολογικό μοντέλο, αλλά και στις προοπτικές προσαρμογής του σε διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τη διδασκαλία των κύριων θεωρητικών εξισώσεων της περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής. Σε αυτό αναλύονται διεξοδικά οι κύριες εξισώσεις μαθηματικών προσομοιώσεων των περιβαλλοντικών ροών (εξίσωση Navier-Stokes, συνέχειας, ολοκληρωμένη κατά το βάθος εξίσωση συνέχειας, ολοκληρωμένες πλευρικά εξισώσεις συνέχειας και κίνησης, εξίσωση μεταφοράς και διάχυσης ρύπου, εξισώσεων υπόγειων ροών), ενώ προσδιορίζονται oi εμπειρικές εξισώσεις εκτίμησης των συντελεστών τυρβώδους ιξώδους και τυρβώδους διάχυσης. Αναλύεται η μεθοδολογία επίλυσης των παραπάνω εξισώσεων με τη τεχνική των πεπερασμένων διαφορών και όγκων ελέγχου και παρουσιάζονται σειρά ασκήσεων και προβλημάτων.

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει εφαρμοσμένες περιβαλλοντικές ροές και τις διεργασίες μεταφοράς και διάχυσης ρύπων σε αυτές. Ειδικότερα αναλύονται οι διεργασίες και η προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς και διάχυσης ρύπου σε μονοδιάστατες ροές (π.χ., κανάλια, χείμαρροι, ποτάμια), διδιάστατες ροές (λίμνες, ταμιευτήρες, ποταμοεκβολές, παράκτια συστήματα) και σε τρισδιάστατες ροές (ανοικτή θάλασσα). Επιπλέον το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη συμπεριφοράς υποθαλάσσιων φλεβών και πλουμίων που αναπτύσσονται στη παράκτια ζώνη, και ασχολείται με το βέλτιστο σχεδιασμό τέτοιων έργων ώστε να επιτυγχάνεται ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα προσομοίωσης και διαχείρισης υπόγειου υδατικού δυναμικού.

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία διακριτοποίησης του υπολογιστικού πεδίου, η διαδικασία απλοποίησης των τρισδιάστατων θεωρητικών εξισώσεων μέσω παραδοχών, η εφαρμογή αρχικών και οριακών συνθηκών και η δυνατότητα διασύνδεσης του ομοιώματος με άλλα ομοιώματα ευρύτερης ροής. Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται εφαρμογές που έχουν αναπτύξει οι συγγραφείς και έχουν εφαρμόσει σε υπαρκτά υδατικά συστήματα.
Το βιβλίο θα καλύψει την ύλη του μαθήματος "ΒΙΟΫΛΙΚΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" που διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, του ΕΜΠ. Το βιβλίο αποσκοπεί στην θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των βιοϋλικών και των εφαρμογών τους. Τα θέματα που περιγράφονται στο βιβλίο είναι η εισαγωγή στα βιοϋλικά, οι κατηγορίες των βιοϋλικών (μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα), η χημεία, η μηχανική και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των βιοϋλικών, ο σχεδιασμός και η σύνθεση των βιοϋλικών, η βιοσυμβατότητα, η τοξικότητα και η φθορά των βιοϋλικών. Επίσης, θα περιγραφούν αναλυτικά οι εφαρμογές των βιοϋλικών στην ιατρική (οδοντιατρικά εμφυτεύματα,οδοντικές αποκαταστάσεις και προθέσεις,χειρουργική, ορθοπαιδική, αρθροπλαστική ισχίου, καρδειαγγειακές προθέσεις, stents, βαλβίδες,τεχνητό δέρμα, εμφυτεύματα σιλικόνης).
Τα βιοϋλικά είναι υλικά αιχμής, με υψηλή προστιθέμενη αξία με πολλές εφαρμογές στις επιστήμες της υγείας. Η μελέτη του συγκεκριμένου βιβλίου θα δώσει στον φοιτητή επαρκή γνώση για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων – βιοσυμβατότητας-βιοαπορροφησιμότητας των βιοϋλικών. Τελικός στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης βασικής γνώσης, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να σχεδιάσουν νέα υλικά με συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις των επιστημών υγείας.
Το προτεινόμενο σύγγραμμα πραγματεύεται το σύνολο των μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου (ΜΚΕ), οι οποίες αποτελούν πειραματικές τεχνικές και μεθοδολογίες με σκοπό τη μελέτη των ιδιοτήτων υλικών και δομών/κατασκευών, χωρίς την πρόκληση βλάβης. Τα δεδομένα του μη-καταστροφικού χαρακτηρισμού αξιοποιούνται για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας και της ποιότητας των υλικών και κατασκευών. Η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας ενός υλικού ή μιας κατασκευής έχει σκοπό την αξιολόγηση της φθοράς (γήρανση) του υλικού ή της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια μηχανικής ή περιβαλλοντικής καταπόνησης. Ο έλεγχος της ποιότητας και η παρακολούθηση της υγιούς λειτουργίας, βασιζόμενα στο μη-καταστροφικό χαρακτηρισμό με μεθόδους υψηλής αξιοπιστίας, αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι μεγάλου εύρους τεχνολογικών εφαρμογών (επίγειες-θαλάσσιες-αεροπορικές-διαστημικές μεταφορές, δομικά έργα, πυρηνική τεχνολογία, ανακύκλωση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλπ.)

Σημειώνεται ότι, παρότι είναι διαθέσιμα ξενόγλωσσα βιβλία που καλύπτουν το αντικείμενο αυτό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, δεν υπάρχει αντίστοιχο σύγγραμμα στην Ελληνική. Το κενό αυτό θα καλυφθεί με το προτεινόμενο σύγγραμμα. Η θεματολογία του περιέχει θεμελιώδεις γνώσεις για ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου και επιμέρους εξειδικευμένες περιπτώσεις (case studies) που θα καταδεικνύουν την εφαρμογή των τεχνικών σε πραγματικούς ελέγχους βλάβης υλικών και κατασκευών. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν μέθοδοι όπως οι υπέρηχοι, η ακουστική εκπομπή, η θερμογραφία υπερύθρου, η ραδιογραφία, τα διεισδυτικά υγρά και οπτικός έλεγχος, τα μαγνητικά σωματίδια, τα δινορρεύματα, ενώ θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια εξειδικευμένες περιπτώσεις από την πλούσια εμπειρία των συγγραφέων.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο προγραμματιστικές φιλοσοφίες αρκετά διαφορετικές από αυτή του διαδικαστικού προγραμματισμού. Ο λόγος είναι για το λογικό προγραμματισμό και το συναρτησιακό προγραμματισμό, δύο μεθοδολογίες αντιμετώπισης προβλημάτων, οι οποίες, παρ' ότι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι υποστηρίζουν ένα δηλωτικό τρόπο προγραμματισμού. Οι μεθοδολογίες αυτές εφαρμόζονται στην πράξη μέσω συγκεκριμένων γλωσσών προγραμματισμού, αλλά ταυτόχρονα έχουν και αυστηρή θεωρητική τεκμηρίωση.

Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια του δηλωτικού προγραμματισμού και αντιδιαστέλλεται με αυτήν του διαδικαστικού προγραμματισμού, κυρίως μέσω παραδειγμάτων επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων.

Στη συνέχεια, γίνεται μία εισαγωγική περιγραφή της φιλοσοφίας του λογικού προγραμματισμού και παρουσιάζεται η γλώσσα λογικού προγραμματισμού Prolog, σαν τυπικός εκπρόσωπος της φιλοσοφίας αυτής. Γίνεται συνοπτική αναφορά σε θέματα υλοποίησης συστημάτων Prolog, συζητούνται θέματα σχετικά με τις δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας σε περιβάλλοντα προγραμματισμού Prolog και εισάγεται η έννοια των περιορισμών στο λογικό προγραμματισμό. Δίνονται στοιχεία από τη λογική πρώτης τάξης, που είναι το μαθηματικό υπόβαθρο του λογικού προγραμματισμού, και παρουσιάζονται, σε σχετικά υψηλό επίπεδο, οι διάφορες προσεγγίσεις μελέτης της σημασίας των λογικών προγραμμάτων.

Στο επόμενο μέρος του βιβλίου εισάγεται η δεύτερη δηλωτική μεθοδολογία προγραμματισμού, αυτή του συναρτησιακού προγραμματισμού,
και παρουσιάζεται μία αντιπροσωπευτική γλώσσα συναρτησιακού προγραμματισμού, η Haskell. Τέλος, θίγονται κάποια θέματα σχετικά
με το θεωρητικό υπόβαθρο του συναρτησιακού προγραμματισμού, όπως ο λάμδα λογισμός και οι συνδυαστές, καθώς και άλλα που αναφέρονται στις τεχνικές υλοποίησης των γλωσσών συναρτησιακού προγραμματισμού, όπως οι σειρές αναγωγής και η αναγωγή γράφων.
Το βιβλίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών) για την αξιολόγηση της απόδοσης συστημάτων αστικών συγκοινωνιών και τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Αρχικά γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου που καλύπτει το βιβλίο και της αναγκαιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης και της συμβολής της στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιβάτες. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι διεθνείς τάσεις και ενδεικτικές εφαρμογές. Το κύριο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει την μεθοδολογία και διακρίνεται σε δύο μεγάλες ενότητες: η πρώτη αφορά στην ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των συστημάτων μαζικών αστικών μεταφορών και η δεύτερη στον έλεγχο της ποιότητας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Και οι δύο ενότητες περιλαμβάνουν μεθόδους και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, καθώς και παραδείγματα από την εφαρμογή παρόμοιων μεθοδολογιών στην Ελλάδα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει πρόσθετα θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας συγκοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, όπως συμβάσεις ανάθεσης έργου βάσει απόδοσης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην αξιολόγηση, και οφέλη από την εφαρμογή της.
Το βιβλίο θα δομηθεί και θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρακολουθεί τη διδακτική διαδικασία και θεματολογία των μαθημάτων που πρόκειται να εφαρμοστεί. Ειδικότερα, η εισαγωγή του βιβλίου στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο μέσω της απλής παρουσίασής του, της αναγκαιότητάς του και παραδειγμάτων. Στη συνέχεια, οι δύο μεθοδολογίες θα παρουσιαστούν με τρόπο αναλυτικό και κατανοητό με τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων, ενώ τα παραδείγματα από την Ελλάδα θα συμβάλουν σε πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τέλος, τα πρόσθετα ειδικά θέματα του τελευταίου κεφαλαίου θα ολοκληρώσουν τις γνώσεις των φοιτητών στο αντικείμενο της αξιολόγησης και θα συμβάλλουν στην εκπόνηση σχετικών πτυχιακών εργασιών.
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη συνδυασμένη λειτουργία μηχανών μετατροπής ενέργειας. Σε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο θα δίνονται ορισμοί για βασικά μεγέθη που εμπλέκονται στη μελέτη ενεργειακών συστημάτων και γενικότερα στη μετατροπή ενέργειας, όπως πρωτογενής και τελική ενέργεια, συνολική μέση και στιγμιαία απόδοση ενεργειακών μηχανών και συστημάτων κλπ. Επίσης θα ορίζονται και θα εξετάζονται οι δύο βασικές συνδεσμολογίες συνδυασμένης λειτουργίας ενεργειακών μηχανών:
• συνδεσμολογία εν σειρά
• συνδεσμολογία παράλληλα
για τις οποίες θα αναπτύσσονται σχέσεις και βασικές αρχές που ισχύουν και καθορίζουν βασικά χαρακτηριστικά του συνολικού ενεργειακού συστήματος (π.χ. συνολικός βαθμός απόδοσης, συνολική εξερχόμενη και εισερχόμενη ισχύς κλπ).
Στη συνέχεια το βιβλίο εξειδικεύεται εξετάζοντας σε επιμέρους κεφάλαια βασικά και συγκεκριμένα ενεργειακά συστήματα συγκεντρωμένης ή αποκεντρωμένης παραγωγής που αφορούν σε δύο κύριες τελικές μορφές ενέργειας που καταναλώνονται από ανθρώπινες δραστηριότητες: την ηλεκτρική και τη θερμική. Έτσι θα εξεταστούν θέματα όπως:
• συμβατικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (σύνθεση συστημάτων, ένταξη μονάδων, ευστάθεια και ασφάλεια συστημάτων, κανόνες λειτουργίας τους κλπ)
• ένταξη μονάδων μη εγγυημένης παραγωγής, κυρίως τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
• υβριδικοί σταθμοί Α.Π.Ε. παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, μικρού και μεγάλου μεγέθους, βελτιστοποίηση διαστασιολόγησής τους με διαφορετικά κριτήρια (οικονομικά ή ενεργειακά) για συγκεντρωμένη ή αποκεντρωμένη παραγωγή (π.χ. εφαρμογές στον κτηριακό τομέα)
• συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το βιβλίο αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών και άμεσα εφαρμόσιμων στην πράξη μεθόδων βελτιστοποίησης διαστασιολόγησης ενεργειακών συστημάτων και στη σύγκριση της λειτουργίας τους με συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας σε μεγάλη και μικρή κλίμακα.
Σε αυτό τον δύσκολο καιρό της Κρίσης (τόσο σε επίπεδο οικονομικό αλλά και σε αξιών/ηθικής), η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η αξιοποίηση του Ελληνικού Ορυκτού Πλούτου είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την Κοινωνία μας. Έχοντας τα παραπάνω υπόψιν, τα ελληνικά Βιομηχανικά Ορυκτά / Πετρώματα (Μπετονίτης, Χουντίτης, Χαλαζίας, Ζεόλιθος, Βωξίτης, Λατερίτες, Ελαφρόπετρα, Περλίτης, Λιγνίτης, Σφαλερίτης, Χαλκοπυρίτης, Γαληνίτης, Ασβεστόλιθος) και η αξιοποίηση αυτών λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέτρα, όσον αφορά:
Ι. την Νομοθεσία: α. Κώδικας Μεταλλευτικών και Λατομικών Έργων -ΚΜΛΕ, β. Σχέδιο Νόμου για Υδρογονάνθρακες, γ. Ένταξη Ελλάδας σε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Πρώτες Ύλες (ευρωπαϊκή επιλογή 13 κρίσιμων ορυκτών: Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, Ta, Sn, σπάνιες γαίες, φθορίτης, γραφίτης).
ΙΙ. την χάραξη κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου στην αξιοποίηση γεωθερμίας, μετάλλων, υδρογονανθράκων του υπεδάφους της χώρας για την έξοδο από την ύφεση.
Οι παραπάνω Βασικοί Πυλώνες της Γνώσης και της Έρευνας μελετώνται στο παρόν σύγγραμμα υπό το πρίσμα των παρακάτω θεματικών περιοχών:
- Προέλευση των στοιχείων. Κατανομή των στοιχείων στη Γη.
- Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των στοιχείων που απαντώνται στα βιομηχανικής σημασίας Ελληνικά ορυκτά.
- Χημικοί δεσμοί.
- Κρυσταλλική δομή. Ιδιότητες στερεών ενώσεων.
- Αρχές κρυσταλλογραφίας. Ατέλειες δομής.
- Συσχέτιση κρυσταλλικής και ηλεκτρονιακής δομής, με τις οπτικές, θερμικές, μηχανικές ιδιότητες, των ανοργάνων ενώσεων.
- Σχηματισμός ορυκτών και πετρωμάτων.
- Κατάταξη και Φυσικές/Μηχανικές ιδιότητες αυτών.
- Βιομηχανικής σημασίας ορυκτά και πετρώματα.
- Προσμίξεις στα ορυκτά. Δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης.
- Παράγοντες που επηρεάζουν την βιομηχανική σύνθεση με πρώτες ύλες ορυκτά και πετρώματα.
- Βιομηχανικά ορυκτά – πετρώματα.
- Μελέτη ορυκτών – πετρωμάτων μεγάλης βιομηχανικής σημασίας στον Ελλαδικό Χώρο.
- Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Οδηγίες – Πρότυπα – Σήμα CE.
Ο έλεγχος ευστάθειας υπόγειων ανοιγμάτων απαιτεί γνώση του φυσικού και επαγόμενου εντατικού πεδίου, της μηχανικής συμπεριφοράς των περιβαλλόντων πετρωμάτων, και της απόκρισης των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη τους.
Μέτρα στήριξης, που βρίσκουν ευρεία χρήση στη συμβατική κατασκευή τόσο διαμηκών όσον και χωρικών υπογείων ανοιγμάτων είναι οι ηλώσεις, τα χαλύβδινα πλαίσια, η επένδυση από σκυρόδεμα, και τα στοιχεία προπορείας. Αυτά διαδρούν με το περιβάλλον πέτρωμα μετά την τοποθέτησή τους.
Εφόσον, σκληρή, μαλακή ή συνθλίβουσα γεωμάζα, γύρω από υπόγεια επιμήκη ανοίγματα, συμπεριφέρεται μακροσκοπικά ως συνεχές μέσο, η εκτίμηση της εντατικής κατάστασης επιτυγχάνεται με τη θεώρηση της διάδρασής της με τη στήριξη. Εκτιμάται η συμπεριφορά και με βάση αυτή επιλέγονται τα μέτρα στήριξης και υπολογίζονται κατά περίπτωση, μετατοπίσεις, ζώνες υπερφόρτισης ή χαλάρωσης, καταλληλότητα σχήματος διατομής, και απαιτούμενη και προσφερόμενη δύναμη στήριξης με τα στάδια επιβολής της.
Εφόσον το πέτρωμα συμπεριφέρεται ως ασυνεχές μέσο, εκτιμώνται οι μηχανισμοί αστοχίας.. Προσδιορίζονται οι δυνατότητες: πτώσης-ολίσθησης μεμονωμένων τεμαχών που σχηματίζονται από συνδυαζόμενα συστήματα διακλάσεων σε ογκοτεμαχισμένα πετρώματα, ολίσθησης-αποχωρισμού μεταξύ στρωμάτων που σχηματίζονται από τις διακριτές παράλληλες στρώσεις που υπάρχουν συνήθως στα ιζηματογενή πετρώματα, ή ολίσθησης-εκβολής πετρώματος στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο του μετώπου της σήραγγας, λόγω ασυνεχών δομών ή υπερφόρτισης. Δίνονται υπολογιστικές μέθοδοι και διαγράμματα εκτίμησης της απαιτούμενης στήριξης.
Τέλος δίνονται ειδικότερα μέτρα σταθεροποίησης που εφαρμόζονται σε συνήθεις υπόγειες εκμεταλλεύσεις, όπως η φυσική υποστήριξη του πετρώματος για εκμετάλλευση κοιτασμάτων με θαλάμους και στύλους, η τεχνητή υποστήριξη με γόμωση των κενών μετώπων για εκμετάλλευση με εναλλασσόμενες κοπές και γομώσεις, και η υδραυλική υποστήριξη για εκμετάλλευση με επιμήκη μέτωπα.
Εμπέδωση επιτυγχάνεται με ασκήσεις επιλογής κατάλληλων μέτρων.
Η Υπολογιστική Νοημοσύνη αρχικά ορίστηκε ως το σύνολο τριών τεχνολογιών που περιλαμβάνουν τα νευρωνικά δίκτυα, τα ασαφή συστήματα και τον εξελικτικό υπολογισμό. Αργότερα προτάθηκαν επιπλέον τεχνολογίες, π.χ. συστήματα στήριξης αποφάσεων, μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων, και ποικίλες συνέργιες αυτών. Η διευρυμένη Υπολογιστική Νοημοσύνη έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και σχεδίαση μοντέλων για μάθηση ή/και γενίκευση που βασίζονται σε αριθμητικά δεδομένα. Σημειώστε ότι η διαδικασία της μάθησης θέτει και το θέμα της αναπαράστασης της πληροφορίας.

Πρόσφατα δημοσιεύματα τοποθετούν την Υπολογιστική Νοημοσύνη στον πυρήνα τεχνολογιών αιχμής που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, το Διαδίκτυο πραγμάτων, κλπ [1]. Περαιτέρω στο [1], υποστηρίζεται η ανάγκη για μια ολιστική άποψη στην διδασκαλία της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (αντί των αποσπασματικών απόψεων που προτείνουν επιμέρους τεχνολογίες) με έμφαση όχι μόνο σε πρακτικές εφαρμογές αλλά και σε βασική γνώση.

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης με προοπτική εφαρμογών σε αναδυόμενες τεχνολογίες. Τον σκελετό της παρουσίασης αποτελούν μοντέλα και αλγόριθμοι. Στο Παράρτημα αυτού του βιβλίου δίνεται λογισμικό υλοποίησης αλγόριθμων σε MATLAB καθώς και παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών. Εκτεταμένα και οπτικο-ακουστικά σχόλια των συγγραφέων φιλοδοξούν να δώσουν κίνητρο για βαθύτερη μελέτη ξεκινώντας από την επιλεγμένη βιβλιογραφία που παρατίθεται ανά κεφάλαιο. Η διευρυμένη Υπολογιστική Νοημοσύνη αποτελεί το ένα σκέλος της ολιστικής προσέγγισης που προτείνεται εδώ. Το άλλο σκέλος αφορά μια ενοποίηση της ανάλυσης και σχεδίασης στην Υπολογιστική Νοημοσύνη μέσω μιας ενοποιημένης αναπαράστασης της πληροφορίας στη βάση της μαθηματικής θεωρίας πλεγμάτων.


[1] M. M. Polycarpou, “Computational intelligence in the undergraduate curriculum”, IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 8, no. 2, p. 3, May 2013.
Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator)
Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή.
Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN.
Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM.
Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος.
Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα συστημάτων υδατικών πόρων και διαχείρισης δικτύων, καθώς και σε διαχειριστές δικτύων ύδρευσης που επιθυμούν να κατανοήσουν το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο.
Το βιβλίο αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών δικτύων ύδρευσης ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των προβλημάτων που εμφανίζουν τα δίκτυα μέσω της διάγνωσης των συμπτωμάτων τους, τη διερεύνηση των αιτιών τους και γενικά την εκτίμηση του επιπέδου λειτουργίας τους. Γίνεται εκτενής αναφορά στις υπάρχουσες μεθοδολογίες εκτίμησης του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων και συγκεκριμένα στο Μη Ανταποδοτικό Νερό, τα βασικά χαρακτηριστικά του και τις αιτίες που το προκαλούν. Παρουσιάζεται το Υδατικό Ισοζύγιο και οι Δείκτες Αξιολόγησης που υπάρχουν στην βιβλιογραφία καθώς και οι τροποποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί από τους συγγραφείς. Παρουσιάζονται επίσης όλες οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού στοχεύοντας στα επιμέρους συστατικά του και συγκεκριμένα στις φαινόμενες (ή εμπορικές / πώλησης) και στις πραγματικές (ή φυσικές) απώλειες. Τέλος παρουσιάζονται, αναλύονται και συγκρίνονται όλα τα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αστικών δικτύων ύδρευσης καθώς και παραδείγματα εφαρμογής. Γίνεται αναφορά στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/EC). Τέλος παρουσιάζεται με την μορφή βημάτων η ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης των αστικών δικτύων ύδρευσης. Για την πιο αποδοτική χρήση αυτού του βιβλίου παρατίθενται παραδείγματα και ασκήσεις, όπως επίσης διαδραστικό υλικό από παρουσιάσεις. Παρουσιάζονται και συνδέονται διαδραστικά τα υπολογιστικά εργαλεία για την εκτίμηση του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και το σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων που αναπτύχθηκε στo πλαίσιo του έργου WATERLOSS για τον προσδιορισμό των πιθανών μέτρων για τη μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού.
Το βιβλίο καλύπτει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που προτείνουν προδιαγραφές για τη σχεδίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΛ). Τα κεφάλαια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε καθένα από αυτά να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεωρία συνοδευόμενη από θέματα σχεδίασης/ανάπτυξης ΕΛ που προδιαγράφεται από τη θεωρία. Το βιβλίο προτείνεται για αναγνώστες με υπόβαθρο:
(α) Τεχνολογικό (πχ. φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής) περιλαμβάνοντας θέματα όπως: αρχιτεκτονική λογισμικού και διαγράμματα UML, σχεδίαση διεπαφής, γλώσσες/εργαλεία μοντελοποίησης (IMS-LD), αρχιτεκτονικές προσαρμοστικών και ευφυών τεχνολογικών συστημάτων για τη μάθηση, κλπ.
(β) Παιδαγωγικό (πχ. φοιτητές Παιδαγωγικών τμημάτων) καλύπτοντας θέματα: θεωρίες μάθησης & σημαντικοί εκπρόσωποί τους, διδακτικά μοντέλα, μαθησιακές προδιαγραφές ΕΛ, παιδαγωγική αξιοποίηση ΕΛ, κλπ.
Το βιβλίο περιλαμβάνει οδηγό χρήσης που προτείνει επιλογές κεφαλαίων και θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τον ιδιαίτερο στόχο και υπόβαθρο του διδάσκοντος και των εκπαιδευομένων. Η δομή του βιβλίου οργανώνεται ως εξής:
(α) Κεφάλαιο 1: εισαγωγικό κεφάλαιο. Παρουσιάζει ένα συνεπές εννοιολογικό πλαίσιο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη των επόμενων κεφαλαίων.
(β) Κεφάλαια 2-7: Κάθε κεφάλαιο φέρει τον τίτλο μιας θεωρίας μάθησης και παρουσιάζει (Α) τις θέσεις της θεωρίας και σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις, και (Β) την επίδρασή της στη σχεδίαση ΕΛ (παραδείγματα και αρχιτεκτονικές σχετικών λογισμικών, επίδραση στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και εξελίξεις).
(γ) Κεφάλαια 8-9: ειδικά κεφάλαια που εμβαθύνουν σε 2 από τις σημαντικότερες σήμερα περιοχές της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης: (1) Συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστή, και (β) Προσαρμοστικά και Ευφυή συστήματα (με έμφαση επίσης στη συνεργασία).
Ακόμη περιλαμβάνεται και ένα Παράρτημα (Αρχιτεκτονική λογισμικού & διαγράμματα UML).
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει η ενότητα "Βοηθήματα Μελέτης" με υλικό εμβάθυνσης (διαδραστικές ερωτήσεις, πηγές,κά)
Η θεματολογία του βιβλίου αφορά σε μια ευρεία παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν τους μηχανικούς πληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων με μεθόδους και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και επιδιώκεται να είναι μεν συνοπτικό αλλά να περιέχει δε όλες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις επί του θέματος.

Θέματα που παρουσιάζονται αφορούν στην περιγραφή προβλημάτων, τη χρήση αλγόριθμων αναζήτησης για την επίλυση προβλημάτων, την αναπαράσταση γνώσης, τη δομή και λειτουργία των συστημάτων κανόνων, την τεχνολόγηση συστημάτων βασισμένων στη γνώση και την αναπαράσταση της αβέβαιης και ασαφούς γνώσης μέσα σε αυτά, τα συστήματα μηχανικής μάθησης, τους νοήμονες πράκτορες και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και παρεμφερών γνωστικών αντικειμένων. Τα θέματα που πραγματεύεται είναι άκρως επίκαιρα και αφορούν τους σύγχρονους παράλληλους / πολυπύρηνους υπολογιστές οι οποίοι πλέον αποτελούν σχεδόν τον μοναδικό τύπο υπολογιστή, είτε γενικού είτε ειδικού σκοπού.

Εκτός από τους παραπάνω φοιτητές, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αναγνώστες / επαγγελματίες / επιστήμονες που έχουν γενικότερη παιδεία στους υπολογιστές και την πληροφορική αλλά ελάχιστη έκθεση στην νέα αυτή τεχνολογία, καθώς το βιβλίο θα είναι σε μεγάλο βαθμό αύταρκες στις έννοιες που καλύπτει.

Το βιβλίο στοχεύει να καλύψει δύο μεγάλα ζητήματα που αφορούν στα παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων:

(1) Την αρχιτεκτονική / οργάνωσή τους.
Ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα, πώς διασυνδέονται οι δομικές μονάδες του, ποια προβλήματα πρέπει να λυθούν κατά την σχεδίασή τους καθώς και ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτονται τα συστήματα πολυεπεξεργαστών κοινόχρηστης μνήμης, τα πολυπύρηνα συστήματα (multicores), οι υπολογιστικές συστάδες (clusters) καθώς και πολύ σύγχρονες αρχιτεκτονικές όπως αυτές των επιταχυντών (accelerators).

(2) Τον προγραμματισμό τους.
Ο αναγνώστης θα γνωρίσει και θα χρησιμοποιήσει τα δημοφιλέστερα μοντέλα / γλώσσες για τον προγραμματισμό των παράλληλων υπολογιστών. Καλύπτονται όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντελα, όπως τα νήματα POSIX και το πρότυπο OpenMP για προγραμματισμό κοινόχρηστης μνήμης, αλλά και το MPI για μεταβίβαση μηνυμάτων.
Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του συγγράμματος είναι:
- η κατανόηση του παιδαγωγικού και τεχνολογικού υποβάθρου των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
- απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματισμού και χρήσης τεχνολογιών για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
- η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρμογής αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το βιβλίο διακρίνεται σε τρεις ενότητες:

Ενότητα Α: Παιδαγωγικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:
Κεφ. 1: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Κεφ. 2: Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου: Χαρακτηριστικά & Είδη
Κεφ. 3: Χρήση, Σχεδιασμός και Επιλογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
Κεφ. 4: Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου

Ενότητα Β: Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα παρακάτω νέα κεφάλαια:
Κεφ. 5: Βασικές Τεχνολογίες για την Υποστήριξη ΕΠΔ
Κεφ. 6: Εγκατάσταση και Χρήση LMS Moodle
Κεφ. 7: Υλοποίηση Δυναμικού Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου

Ενότητα Γ: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δικτυακών Τόπων. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από το (ομώνυμο) κεφάλαιο 8.
Οι Εικονικοί Κόσμοι είναι τρισδιάστατα συνθετικά περιβάλλοντα σε υπολογιστή στα οποία πολλαπλοί χρήστες που εμφανίζονται ως "ενσαρκώσεις" (avatars) επικοινωνούν μεταξύ τους ή και με άλλες συνθετικές οντότητες, εξερευνούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, και κατασκευάζουν νέο περιεχόμενο. Σήμερα αποτελούν την πιο διαδεδομένη υλοποίηση των θεωριών και τεχνικών της Εικονικής Πραγματικότητας και βρίσκουν ποικίλες περιοχές εφαρμογής, όπως η εκπαίδευση, η εξάσκηση και προσομοίωση, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η συνεργατική εργασία, κ.α. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης Εικονικών Κόσμων με σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις διαθέσιμες λειτουργίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ένα ανερχόμενο περιβάλλον είναι το Open Simulator, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία του δημοφιλούς Second Life και αποτελεί επιπλέον προϊόν ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ - opensource) με αποτέλεσμα να μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης να εγκαταστήσει, διαμορφώσει και διαχειριστεί το δικό του Εικονικό Κόσμο.

Αντικείμενο του προτεινόμενου βιβλίου είναι οι σύγχρονες εξελίξεις, τεχνολογίες και εφαρμογές των Εικονικών Κόσμων. Στόχος του είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης: α) κατανόηση των τεχνολογιών απεικόνισης, κίνησης και προσομοίωσης που χρησιμοποιούν οι Εικονική Κόσμοι β) κατανόηση των μεθόδων και τεχνικών σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης, γ) επίγνωση των σημαντικότερων περιοχών εφαρμογής και των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους, δ) κατάρτιση στην εγκατάσταση, διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου σε περιβάλλον Open Simulator.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (κεφ. 1-6) περιλαμβάνει το θεωρητικό τμήμα: τις τεχνολογίες, μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογές των ΕΚ. Το δεύτερο μέρος (κεφ. 7-12) αφορά στην εκμάθηση του περιβάλλοντος Open Simulator και της γλώσσας σεναρίων LSL/OSSL μέσα από την κατασκευή σύνθετων διαδραστικών περιβαλλόντων σε διάφορες περιοχές εφαρμογής.
Οι πρόσφατες εικαστικές κριτικές πρακτικές θέτουν νέα ερωτήματα γύρω από τα πλαίσια του συστήματος-τέχνη χωρίς να απευθύνονται προς αυτό αλλά τροφοδοτώντας τη δημιουργική δράση πέρα από τις δομές που το συγκροτούν.
Οι νέες στάσεις από ατομικά ή συλλογικά πρόσωπα δημιουργών και οι νέες μέθοδοι και τακτικές που ακολουθούνται σήμερα, θέτουν ερωτήματα και υιοθετούν εναλλακτικές προσεγγίσεις, -σχετικά με τους δυνητικούς ενεργούς ρόλους του κοινωνικού περίγυρου ως προς την οργάνωση και ένταξη στην πραγματική ζωή της δημιουργικής διαδικασίας, όπως και ως προς τους τρόπους διανομής της εικαστικής δουλειάς.
Το αντικείμενο του βιβλίου αφορά την διερεύνηση των διαλογικών πρακτικών στο γενικότερο περιβάλλον των τεχνών καθώς και των θεωρητικών αρχών και εννοιών πάνω στις οποίες δομούνται αυτές οι πρακτικές μεταβάλλοντας ουσιαστικά το κλασσικό περιεχόμενο των εικαστικών τεχνών.
Οι διαλογικές πρακτικές αφορούν την επινόηση διαλογικών σχέσεων από τη σύντηξη με ευρύτερα πεδία της τέχνης που διατηρούν οριζόντια άρθρωση μη-ιεραρχικής δομής, πολυγλωσσίας, πολυφωνικότητας, ανοικτής πηγής και ανοικτού κώδικα, εισάγοντας νεότερες τακτικές (τακτικά μέσα) σε συνδυασμό με παλιότερες πρακτικές (ακτιβισμός, περφόρμανς, χάκερ, μπρικολάζ).
Η ριζική αλλαγή στην οποία συνεισφέρουν οι διαλογικές πρακτικές είναι πως μετατοπίζουν το πεδίο των εικαστικών πρακτικών σε ενεργή ζωντανή διαδικασία συγκρότησης και διαχείρισης του συλλογικού πολιτισμού (κουλτούρας) με τη συμβολή και τη συμμετοχή σε κοινά πεδία εμπλεκόμενων μελών, επιτελώντας διαδικασίες και συμπεριφορές (λ.χ. αυτορρύθμιση, αυτοδιάθεση, διαμοιρασμός της πληροφορίας) σε ανεξάρτητα πλαίσια που δεν είναι αυτόνομα από τη ζωή, (λχ. συμπαραγωγή, διαμοιρασμός, ανοικτός κώδικας, διαχείριση, διανομή).
Ο όρος διαλογικές τέχνες, γενικότερος, περιβάλλει τον δημοφιλή και διαδεδομένο όρο διαδραστικές τέχνες (τεχνολογίες και υβριδικές τέχνες) επεκτείνοντας το πεδίο δράσης ή ορισμού των διαλογικών τεχνών.
Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορική διαδικασία συγκρότησης (λογοτεχνία) και τα όρια της κεντρικής έννοιας διαλογική τέχνη, παρουσιάζοντας την αρχιτεκτονική των διαλογικών εικαστικών πρακτικών, τις ιστορικές μορφές της διαλογικής αισθητικής και ηθικής.
Ερευνά την φιλοσοφική ψυχολογική κοινωνική συνθήκη του διαλόγου στον υποκειμενικό και τον διυποκειμενικό χώρο, Εγώ-Εσύ, Εγώ –αυτό, Εγώ-εαυτός, Εγώ-άλλος, εμείς-αυτοί, στις συλλογικές εικαστικές τακτικές (συμμετοχικές, συνεργατικές, κοινοτιστικές, σχεσιακές) που υποστήριξαν εννοιολογικά μορφές τέχνης, προσανατολισμένες ή βασισμένες στον διάλογο.
Ο χώρος, επιτελεστικά παραγόμενος μέσα από αναπτυσσόμενες διαλογικές σχέσεις αντικείμενων-σωμάτων-τόπων, έχει επίπτωση στα υποκείμενα από τα οποία παράγεται, παράγοντας τα ίδια αυτά τα υποκείμενα μέσα από την σχεσιακότητά τους.
Ο επιτελεστικός διαλογικός χώρος (-μεταξύ) σχηματοποιεί χωρικές /χρονικές δομές συνάρθρωσης και διαμοιρασμού της παρουσίας σε κοινούς-και-σε-απόσταση τόπους.
Οι μορφές διαλογικότητας στην πραγματική ζωή, εμποτίζονται σε καταστάσεις στάσης-μετακίνησης (όπως το παράσιτο) στις μορφές ενός εντοπισμένου δικτυωμένου οδοιπορικού σε διάλογο.
Παρουσιάζονται οριζόντια συλλογικά μοντέλα εικαστικών πρακτικών (συνεργατικά, συμμετοχικά, κοινοτιστικά, σχεσιακά) μπορούν να υποστηρίξουν διυποκειμενικούς κοινούς-και-σε-απόσταση διαλογικούς τόπους (όχι ουσιοκρατική κοινότητα που συγκροτεί την ταυτότητά της στη διαφορά της με το Άλλο) πάνω στο ενδεχόμενο της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού της επικοινωνίας ανοικτής πηγής (ως εναλλακτικές απέναντι στο μονολογικό, μονοφωνικό έργο τέχνης).

-Οι επιτελεστικές (DIY) σωματικές πρακτικές στην τέχνη ανακατασκευάζουν το υποκείμενο διαλογικά μέσα από προσωρινές πολλαπλές ρευστές ταυτότητες.
-Οι διαλογικές εικαστικές παρεμβάσεις επινοούν αποσπάσματα ασταθών ρευστών δικτυωμένων τόπων-σε-κίνηση και σε αλληλουχία στον δημόσιο χώρο παράλληλα ανακατασκευάζοντας προσωρινά την ταυτότητα.
Η Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) είναι μια δια-θεματική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής. Περιλαμβάνει δυνητικά όλες τις επιμέρους περιοχές της συγκεκριμένης επιστήμης, όπως αλγόριθμοι, προγραμματισμός, δομές δεδομένων, βάσεις δεδομένων, δίκτυα υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, ασφάλεια, σχεδίαση διεπαφών χρήστη, κ.ά. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από άλλες ειδικότητες της μηχανικής, όπως διασφάλιση ποιότητας και διαχείριση έργων. Τέλος, δεν αποτελεί μόνο γνωστικό αντικείμενο στο επίπεδο της θεωρίας, αλλά σχετίζεται ισχυρά με το τελικό αποτέλεσμα και το κόστος της κατασκευής, το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που χρησιμοποιείτα. Με την έννοια αυτή, η Τεχνολογία Λογισμικού είναι ό,τι περίπου η διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων, η οποία δεν μπορεί παρά να γίνεται από μηχανικούς που αντιλαμβάνονται όλες τις επιμέρους γνωστικές περιοχές ενός έργου, αλλά και το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας του.

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής δημιούργησε τεράστια ανάγκη για την παραγωγή λογισμικού που σήμερα βρίσκεται κυριολεκτικά σε κάθε σύγχρονη συσκευή η οποία ενσωματώνει κάποιας μορφής ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ωστόσο η ανάπτυξη του λογισμικού συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση, η μη αντιμετώπιση της οποίας συχνά οδηγεί σε αποτυχημένα έργα μεγάλης κλίμακας, με το κόστος να είναι μόνο μία από τις επιπτώσεις. Παράλληλα, το λογισμικό είναι ένας ισχυρός μοχλός ανάπτυξης που απαιτεί μόνο επένδυση σε μυαλό.

Στο πλαίσιο αυτό, η πειθαρχημένη αντιμετώπιση της ανάπτυξης λογισμικού αποτελεί μεγάλη πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η θεματική ομπρέλα που καλύπτει το πλήθος γνωστικών αντικειμένων της πληροφορικής, η οποία ονομάζεται "Τεχνολογία Λογισμικού". Σε αυτή την πειθαρχημένη αντιμετώπιση στοχεύει να συμβάλλει το προτεινόμενο βιβλίο το οποίο αποτελεί εξέλιξη ενός δίτομου έργου του οποίου η αρχική συγγραφή έγινε πριν από 12 έτη.
Το σύγγραμμα συνοδεύεται και από μια σειρά λυμένων ασκήσεων, γενικών και ανά κεφάλαιο.
Το βιβλίο «Ιατρική Πληροφορική» θα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το αντικείμενο της ιατρικής πληροφορικής και των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων στην ιατρική καθώς επίσης και της επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων. Επιπλέον, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη ειδικούς αναγνώστες όσο και από ερευνητές του συγκεκριμένου πεδίου.
Η αυξανόμενη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων δημιουργεί νέες ευκαιρίες στους τομείς: επιστήμη, οικονομία, εκπαίδευση, έρευνα, κ.λ.π. Παλαιότερα είτε η αποθήκευση τέτοιων δεδομένων δεν ήταν εφικτή, είτε η ανάλυσή τους ξεπερνούσε κατά πολύ τις υπολογιστικές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων. Σήμερα που έχει επέλθει η τεχνολογική σύγκλιση στους παραπάνω τομείς υπάρχει ανάγκη για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες, δίνοντας λύσεις σε σοβαρά ζητήματα μέσω της ευφυούς ανάλυσης δεδομένων.
Σκοπός του βιβλίου είναι να καταγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν τη νέα αυτήν επιστήμη των δεδομένων, που είναι γνωστή και ως Εξόρυξη Δεδομένων. Το βιβλίο ξεκινάει με την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα της εξόρυξης γνώσης από τα δεδομένα, τους τομείς στους οποίους αυτή βασίζεται και τις νέες προκλήσεις. Στη συνέχεια καλύπτει ζητήματα πολυδιάστατων δεδομένων και δημιουργίας αναφορών, όπως και ζητήματα νέων μορφών βάσεων δεδομένων, (NoSQL συστήματα). Οι τύποι και η ποιότητα των δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βιβλίου που μαζί με την επεξεργασία και τα μέτρα ομοιότητας αποτελούν τη βάση ενός έργου εξόρυξης δεδομένων.
Η συνοπτική στατιστική και η οπτικοποίηση αποτελούν το πρώτο βήμα για την εξερεύνηση των δεδομένων. Το κύριο κομμάτι του βιβλίου αφορά τη λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση εναλλακτικών αλγορίθμων για την εκπόνηση των βασικών λειτουργιών της Εξόρυξης Δεδομένων οι οποίες είναι η Κατηγοριοποίηση, η Ανάλυση Συσχετίσεων και η Ανάλυση Συστάδων. Πιο προχωρημένα ζητήματα που αφορούν την εκτίμηση των παραγόμενων μοντέλων, τη σύγκρισή τους και τη γρηγορότερη εκτέλεσή τους επίσης καλύπτονται στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου. Όλα τα θέματα αναλύονται σε βάθος μέσω προγραμμάτων στη γλώσσα R.
Ένας μεγάλος αριθμός από λυμένες ασκήσεις βοηθούν στην κατανόηση και στην εμπέδωση των εννοιών, ενώ άλυτα προβλήματα θα βοηθήσουν το φοιτητή να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα αυτό.
Το σύγγραμμα προορίζεται για χρήση στη διδασκαλία της βασικής θεωρίας πιθανοτήτων, και την ανάπτυξη κάποιων εκ των θεμελιωδών εφαρμογών τους στην στατιστική και την πληροφορική. Απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς (αλλά όχι μόνο) φοιτητές, πρωτίστως σε τμήματα Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής, αλλά λόγω του μεγάλου εύρους της ύλης που καλύπτει, και σε τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών.

Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεφάλαια με αντικείμενο τις βασικές έννοιες των ενδεχομένων και της τυχαιότητας, την αξιωματική θεμελίωση της πιθανότητας, τις κύριες κατανομές και τις συνήθεις εφαρμογές τους (με έμφαση στην πληροφορική), τις διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, τον νόμο των μεγάλων αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα.

Το βιβλίο είναι ιδανικό για διδασκαλία σε τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό μαθημάτων μαθηματικού υποβάθρου, και αφιερώνουν περίπου 1 μάθημα σε Λογισμό Μίας Μεταβλητής και συναφή θέματα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια τμήματα στην επικράτεια.

Ο βασικός στόχος του βιβλίου είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την βασική διαφορά -- ως τρόπο σκέψης -- της θεωρίας πιθανοτήτων από τα άλλα μαθήματα μαθηματικών τα οποία διδάσκονται. Κατά συνέπεια, να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις έννοιες του τυχαίου και της ποσοτικής πιθανότητας και στην αυστηρά μαθηματική τους διάσταση, αλλά και στην ορθή τους χρήση σε βασικές εφαρμογές της στατιστικής και τις πληροφορικής.
Το ενδιαφέρον για το τοπίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιόδου που διανύουμε. Όχι απλώς γιατί η περιβαλλοντική μας ευαισθησία μας προτρέπει σε μια θετικότερη σχέση με το φυσικό υπόβαθρο του τοπίου, ούτε μόνο γιατί αναγνωρίζουμε πως ο πολιτισμός μας δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε άμεση συσχέτιση με αυτό, δηλαδή με το πολιτισμικό τοπίο. Πολύ περισσότερο η τοπιακή προσέγγιση συνιστά στην εποχή μας ένα ουσιώδες «επιστημικό» παράδειγμα, αφού θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως τα τοπολογικά μαθηματικά επιλέγουν την εποπτεία του τοπίου ως κεντρική μεταφορά των απόψεών τους, ενώ επιπλέον η ηλεκτρονική σχεδίαση καταλήγει να συγκρίνει τα μεταβαλλόμενα μορφώματά της με τα μορφώματα του τοπίου - "landscape formations".
Εν ολίγοις, η σύγχρονη αρχιτεκτονική διδασκαλία, είτε εξαιτίας της νεότερης αειφορικής προσέγγισης, είτε εξαιτίας των νέων παραστασιακών δυνατοτήτων, υποχρεώνεται να αγκαλιάσει την τοπιακή διδασκαλία, έχοντας εντούτοις να υπερβεί τον σκόπελο του σχεδιασμού υλικοτήτων και καταστάσεων με αυξημένη ασάφεια και απροσδιοριστία, όπως για παράδειγμα τον σχεδιασμό των φυτεύσεων.
Το προτεινόμενο βοήθημα επιχειρεί να καταγράψει τη μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζει ο συγγραφέας του σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σπουδαστών αρχιτεκτονικής για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, μέθοδος η οποία παρουσιάζεται εν μέρει στη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Το τοπίο πολιτισμικός προσδιορισμός του τόπου». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή σε μεγάλο τμήμα της ιστορίας του τοπιακού σχεδιασμού, τα ευμετάβολα χαρακτηριστικά, όπως η φύτευση, αντιμετωπίζονται με όρους σχηματικής αφαίρεσης, σχηματοποίησης. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο αρχιτέκτονας ή ο σπουδαστής αρχιτεκτονικής μπορεί να αφομοιώσει τον τοπιακό σχεδιασμό ως τμήμα της ήδη συγκροτημένης συνθετικής παιδείας του και να αντιληφθεί τη συνάφεια του τοπιακού σχεδιασμού, της «αρχιτεκτονικής» τοπίου με την εκτεταμένη ιστορία της αρχιτεκτονικής προσομοίωσης και σύνθεσης.
Το βιβλίο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς αλλά και Μηχανικούς ή Επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που βρίσκονται στη φάση των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών τους σπουδών για θέματα Παράκτιας Μηχανικής και Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής.
Θα περιλαμβάνει έννοιες της παράκτιας φυσικής ωκεανογραφίας (φυσικές παράμετροι του θαλασσίου νερού, μετρήσεις και ανάλυση των παραμέτρων αυτών και χαρακτηρισμός θαλασσίων μαζών).
Θα περιέχει θέματα δυναμικής ωκεανογραφίας (παράκτια ρεύματα, ανεμογενή, αδρανιακά και γεωστροφικά ρεύματα) οι βασικές εξισώσεις περιγραφής των φαινομένων αυτών, απλοποιημένες εξισώσεις υπολογισμού, μεθοδολογίες μετρήσεων αλλά και σύγχρονες τεχνικές άντλησης και επεξεργασίας μετρήσεων (δορυφορικές εικόνες, αλτιμετρία κλπ.).
Θα αναλύονται οι μεταβολές της ελεύθερης στάθμης της θάλασσας και τα φυσικά αίτια που την προκαλούν όπως αστρονομική παλίρροια, σεισμικές μεταβολές του θαλάσσιου πυθμένα (tsounamis), μετεωρολογικά συστήματα - μετεωρολογική παλίρροια (storm surge) και η κλιματική αλλαγή. Θα αναλύονται οι επιπτώσεις από τις παράκτιες πλημμύρες και θα δίδονται στοιχεία για αναλυτικούς απλοποιημένους υπολογισμούς αλλά και υπολογισμούς της τρωτότητας της παράκτιας ζώνης.
Για την κατανόηση των διεργασιών μεταφοράς και διάχυσης ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο βιβλίο θα παρουσιάζονται οι διεργασίες αυτές και η μαθηματική τους προσομοίωση, αλλά και οι φυσικές, χημικές και βιολογικές παράμετροι και διεργασίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Με δεδομένη την αυξανόμενη απαίτηση για περιβαλλοντικά ασφαλή και τεχνικά ορθή διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα συμπεριλαμβάνεται και κεφάλαιο για τους υδραυλικούς υπολογισμούς υπoβρυχίων συστημάτων διάθεσης λυμάτων αλλά και υπολογισμού της αραίωσης - διάλυσης στο κοντινό και το μακρινό πεδίο.
Τέλος, συμπεριλαμβάνονται μαθηματικά ομοιώματα και μεθοδολογίες αριθμητικής τους επίλυσης για θέματα παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μετεωρολογικής παλίρροιας και μεταφοράς-διασποράς ρύπων.
Καθημερινά χρησιμοποιούμε διαδραστικά συστήματα (interactive systems) τεχνολογιών όπως παγκόσμιου ιστού, φορητών τηλεφώνων, εικονικών κόσμων, που παρέχουν υπηρεσίες σε εύρος περιοχών εφαρμογής - όπως ενημέρωση, διακυβέρνηση, εκπαίδευση και εργασία. Η αξιολόγηση με επίκεντρο το χρήστη είναι μια σημαντική δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας των διαδραστικών συστημάτων που εξετάζει το βαθμό στον οποίο το σύστημα ικανοποιεί και είναι συμβατό με τις προσδοκίες, τους στόχους, τις γνώσεις και τις ικανότητες των χρηστών.
Η αξιολόγηση είναι μία από τις τρεις περιοχές έμφασης του πρότυπου προγράμματος σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (Human-Computer Interaction) σύμφωνα με την ACM (Association of Computing Machinery). Επίσης, είναι μια από τις τρεις αρχές της χρηστοκεντρικής σχεδίασης (user centered design) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13407. Επιπλέον περιλαμβάνεται ως αναγκαία δραστηριότητα σε κάθε μοντέλο του κύκλου ζωής των διαδραστικών συστημάτων.
Παρότι υπάρχει πλήθος μεθόδων αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη, σε κάποιες περιπτώσεις η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα επιμέλεια, γίνεται βιαστικά, συχνά στη βάση λίγων κριτηρίων, ή και καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι δυσάρεστες εμπειρίες των χρηστών όπως λάθη, αδιέξοδα αλληλεπίδρασης, αδυναμία κατανόησης και επίτευξης στόχων και εν τέλει μικρή αποδοχή των συστημάτων. Η παραπάνω αντιμετώπιση αλλάζει σταδιακά, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα.
Η μεθοδολογική αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη κατά κύριο λόγο αφορά τη μελέτη ευχρηστίας (usability), προσβασιμότητας (accessibility), συνεργατικής εργασίας (collaborative work) και εμπειρίας (user experience) των χρηστών. Το βιβλίο παρουσιάζει σημαντικό εύρος μεθόδων αξιολόγησης με πρακτικά παραδείγματα. Με τη χρήση του, οι φοιτητές και επαγγελματίες που μελετούν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή θα εμβαθύνουν στις μεθόδους αξιολόγησης και θα καθοδηγηθούν για την εφαρμογή τους.
Σκοπός του βιβλίου δεν είναι να διδάξει μία γλώσσα προγραμματισμού, αλλά να απευθυνθεί στον πρωτοετή φοιτητή ή σε οποιονδήποτε αναγνώστη κάνει τα πρώτα του βήματα στον προγραμματισμό, χωρίς να απαιτείται να έχει την παραμικρή εμπειρία ή γνώση στο θέμα. Έτσι επιχειρεί να εισάγει τον αναγνώστη στη φιλοσοφία του διαδικασιακού προγραμματισμού και να του δείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτεί ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει να λύσει μέχρι να το κάνει κώδικα που μπορεί να μεταφραστεί και να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή.

Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει στην πράξη ο αναγνώστης αυτά που μαθαίνει στη θεωρία, αλλά και για να μπορέσει να αποκτήσει εμπειρία και να εξασκηθεί στον προγραμματισμό, χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού Python σαν θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζουμε. Η Python είναι απλή και κατανοητή γλώσσα προγραμματισμού μα με αυξημένη δυναμική και προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Περιγράφεται στο βιβλίο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο ώστε να μπορέσει να γίνει μία γλώσσα έκφρασης για τον συγγραφέα και στη συνέχεια και για τον αναγνώστη και να μπορέσει να του προσφέρει ένα εργαλείο για την εξάσκησή του μέσα από το οποίο θα εμπεδώσει την λογική του προγραμματισμού.

Η γλώσσα Python είναι σήμερα πολύ δημοφιλής και κερδίζει καθημερινά νέους φίλους. Επιτρέπει την ανάπτυξη προγραμμάτων γράφοντας πολύ λίγες γραμμές κώδικα. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών τόσο για ερευνητικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς, ενώ υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό πλούσιων βιβλιοθηκών. Υποστηρίζει επίσης αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, κάτι που επιτρέπει να αφιερώσει κανείς ένα εισαγωγικό κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο ώστε να έχει ο αναγνώστης μία πρώτη επαφή και με τη φιλοσοφία αυτή.

Το βιβλίο ξεκινάει από εύκολα προβλήματα και σιγά σιγά αυξάνεται η δυσκολία τους. Έτσι, σε προχωρημένα κεφάλαια, ο αναγνώστης αντιμετωπίζει θέματα αναζήτησης, ταξινόμησης, μαθηματικά προβλήματα ή ακόμα και κατασκευάζει απλά παιχνίδια όπως η κρεμάλα και ο ναρκαλιευτής.
Η δορυφορική τεχνολογία έχει εξελιχθεί παρά πολύ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών που ο Arthur C. Clarke εφηύρε αρχικά. Σήμερα, τα δορυφορικά συστήματα μπορούν να παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών επικοινωνιών, των ακουστικών/τηλεοπτικών δικτύων διανομής, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της παγκόσμιας εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης καθώς επίσης και των στρατιωτικών συστημάτων.
Το βιβλίο επικεντρώνεται στις βασικές των αρχές των συστημάτων δορυφορικής επικοινωνίας προσφέροντας στον αναγνώστη μία σε βάθος κατανόηση του τρόπου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφορίας μεταξύ δύο ή περισσότερων επίγειων σταθμών με τη βοήθεια των δορυφόρων. Στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών, προσφέροντας τις απαραίτητες γνώσεις για τις βασικές αρχές και τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και σχεδίασης δορυφορικών ζεύξεων για διάφορους τύπους υπηρεσιών και την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων. Αν και το αντικείμενο είναι εκτενές, εστιάζεται σε θέματα μηχανικής των τροχιών, σε τεχνολογίες υλικών, μελέτη των φαινομένων διάδοσης και, ειδικότερα, περιγράφει σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης και λήψης, καθώς και τα σημερινά συστήματα δορυφορικών εφαρμογών.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης και σε μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, όπου οι αναγνώστες αναμένεται να διαθέτουν βασικές γνώσεις τηλεπικοινωνιών, ασύρματων ζεύξεων και σημάτων.
Η μορφή του βιβλίου είναι τέτοια, ώστε να διαθέτει διαδραστικές πληροφορίες, περιλαμβάνοντας παραδείγματα εφαρμογών, την εκτέλεση εξομοιώσεων και προσομοιώσεων, καθώς και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και απαντήσεις σε θέματα σχεδίασης δορυφορικών συστημάτων, με απώτερο σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των δορυφορικών δικτύων επικοινωνιών.
Το σύγγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου, των τεχνολογιών, τεχνικών σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης καθώς και εφαρμογών των Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Το προτεινόμενο σύγγραμμα στοχεύει σε φοιτητές, προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς, που θέλουν να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Θέλουμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα καλύπτει όλα τα θέματα σχετικών τομέων όπως Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εργονομίας, Ψυχολογίας και βέβαια Πληροφορικής που είναι αναγκαία για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξης ενός Συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας.

Κινούμενο προς αυτήν την κατεύθυνση το βιβλίο αποτελείται από 5 Μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα
Κεφάλαιο 2. Ο Άνθρωπος
Κεφάλαιο 3. Μαθηματικό Υπόβαθρο
ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 4. Μονάδες Εισόδου
Κεφάλαιο 5. Μονάδες Εξόδου
Κεφάλαιο 6. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας
ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κεφάλαιο 7. Σχεδιασμός Εμπειρίας
Κεφάλαιο 8. Δημιουργία Εικονικού Κόσμου
Κεφάλαιο 9. Σχεδιασμός Διάδρασης
Κεφάλαιο 10. Αξιολόγηση
ΜΕΡΟΣ Δ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κεφάλαιο 11. Μάθηση και Διασκέδαση
Κεφάλαιο 12. Ιατρική
Κεφάλαιο 13. Στρατιωτικές Εφαρμογές
Κεφάλαιο 14. Κατασκευές
Κεφάλαιο 15. Οπτικοποίηση
ΜΕΡΟΣ Ε – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α. Αναφορές
Παράρτημα Β. Σύντομη Παρουσίαση Εργαλείων Ανάπτυξης
The textbook has 7 chapters and a glossary. Every chapter is accompanied by evaluation criteria and their answers along with Bibliography.
Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση των βασικών φυσικών και μαθηματικών αρχών της Δυναμικής των Κατασκευών, με έμφαση σε θέματα Αντισεισμικής Μηχανικής, κατά τρόπο απλό και κατανοητό. Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε πολιτικούς μηχανικούς και τεχνολόγους δομικούς μηχανικούς και γι’ αυτό περιλαμβάνει πακκέτα λογισμικού Η/Υ σε γλώσσα προγραμματισμού Java που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση σωρείας παραδειγμάτων με εφαρμογές στην αντισεισμική ανάλυση. Προαπαιτούμενες γνώσεις περιλαμβάνουν τα βασικά κεφάλαια της Στατικής (ανάλυση ισοστατικών και υπερστατικών φορέων, μέθοδος των δυνάμεων, μέθοδος των μετακινήσεων, κλπ.) καθώς και των Μαθηματικών (θεωρία μητρώων, τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων). Εκτός από την ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου της δυναμικής με παραδείγματα σεισμικής απόκρισης απλών κατασκευών που αποτελούν τον βασικό κορμό, το παρόν βιβλίο περιέχει και ενότητες με πιό προηγμένα θέματα δυναμικής ανάλυσης, καθώς και υλικό πάνω στις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την προσομοίωση πλαισίων, τη χρήση των φασμάτων για αντισεισμικό σχεδιασμό και στοιχεία αντισεισμικής προστασίας
Η μαθηματική Λογική είναι στενά συνδεδεμένη με τα προγράμματα θεμελίωσης των Μαθηματικών. Το γνωστότερο και συνεκτικότερο από αυτά , το πρόγραμμα του Hilbert, εισήγαγε την έννοια του τυπικού αξιωματικού συστήματος και το ζήτημα της αποκρισιμότητας, δηλαδή τα δύο βασικά θεμέλια των επιστημών της Λογικής και της Πληροφορικής. Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η απόδειξη της συνέπειας των μαθηματικών θεωριών. Ο Gödel, αποδεικνύοντας την αδυναμία υλοποίησης αυτού του στόχου, εισήγαγε τις πρωτογενείς αναδρομικές συναρτήσεις καθώς και τη δυνατότητα των τυπικών συστημάτων να αναφέρονται στον εαυτό τους. Αυτό οδήγησε τον Turing να διατυπώσει το μοντέλο του υπολογισμού και να αποδείξει τα πρώτα αποτελέσματα αναποκρισιμότητας. Εισήχθησαν οι αναδρομικές συναρτήσεις και ξεκαθαρίστηκε το θολό τοπίο του υπολογίσιμου. Η κατάληξη ήταν η δημιουργία, σε θεωρητικό επίπεδο, της επιστήμης της πληροφορικής και ταυτόχρονα η αποφασιστική συμβολή στη θεμελίωση των μαθηματικών και της θεωρίας συνόλων.
Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει όλα τα κλασικά αποτελέσματα της λογικής τα οποία στη συνέχεια έγιναν απαραίτητα σε κάθε σοβαρή μελέτη των θεμελίων των μαθηματικών και της (θεωρητικής) πληροφορικής. Η έννοια του τυπικού αποδεικτικού συστήματος, η αποδειξιμότητα , η ερμηνεία των τυπικών θεωριών, τα θεωρήματα πληρότητας, αποτελούν αντικείμενα του βιβλίου. Επίσης η μελέτη των αναδρομικών συναρτήσεων και η απόδειξη του θεωρήματος μη πληρότητας του Gödel, το οποίο μετεξελίχθηκε στο αποτέλεσμα αναποκρισιμότητας των Gödel, Turing και Church.
Η θεωρία αποδείξεων, που πήρε την εκλεπτυσμένη της μορφή από τον Gentzen, ενδιαφέρεται όχι μόνον για το τι αποδεικνύεται αλλά και για το πώς αποδεικνύεται. Θα παρουσιαστούν όλα τα μεγάλα αποτελέσματα όπως ο sequent calculus, natural deduction και το περίφημο θεώρημα απαλοιφής των τομών, τα οποία, μέσω της ισομορφίας των αποδείξεων με τα προγράμματα, ουσιαστικά αποτελούν μαθηματική μελέτη της δομής των προγραμμάτων στο χώρο της πληροφορικής.
O όρος Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ), καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών,
η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στις μέρες μας, οι κυρίαρχες
τάσεις είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του παγκόσμιου Ιστού και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι έξυπνες κινητές
συσκευές.
Η επιστημονική περιοχή της "Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου" διερευνά τις δυνατότητες των προηγμένων τεχνολογιών των
βασισμένων-στον-Ιστό (Web-based) πληροφοριακών συστημάτων και την εφαρμογή αυτών προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση
διαδικασιών, συναλλαγών και υπηρεσιών ΗΕ. Στο επίκεντρο βρίσκεται όλη η απαραίτητη τεχνολογία υποδομής του παγκόσμιου Ιστού και
των προγραμματιστικών τεχνικών για ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού - ιστοτόπων ΗΕ και ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ σημαντικές είναι οι
ιδιαιτερότητες στο χώρο του κινητού εμπορίου.
Η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος ΗΕ αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ευρεία διάδοση και αποδοχή των υπηρεσιών ΗΕ, για
αυτό και οι τεχνολογίες ασφάλειας στον Ιστό αποτελούν μια σημαντική πλευρά της τεχνολογίας ΗΕ. Άλλες ενδιαφέρουσες τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ΗΕ, είναι η προσέγγιση εννοιών τεχνολογίας λογισμικού σε
web/mobile περιβάλλοντα με έμφαση στη διαλειτουργικότητα μέσω της αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής της βασισμένης-σε-υπηρεσίες
Ιστού, αλλά και στην ευχρηστία και αποδοτικότητα μέσω της προσαρμογής των προσφερόμενων εφαρμογών ΗΕ (δημιουργία
εξατομικευμένου περιεχομένου) και της παροχής συστάσεων.
Η "Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου" είναι ένα πράγματι συνθετικό αντικείμενο, με ζητούμενο την εις βάθος μελέτη των εμπλεκόμενων
τεχνολογιών σε περιβάλλον παγκόσμιου Ιστού, ενσύρματου ή ασύρματου, ώστε με την ολοκλήρωση-ενοποίηση αυτών να υποστηρίζονται
οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, και ευχρηστίας των λειτουργιών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός ιστοτόπου
ΗΕ.
The unprecedented development of Information and Communication Technologies (ICT) has affected the entire range of enterprise applications and information systems for enterprises. Simultaneously, the business environment is becoming increasingly complex with the functional units that make it up to require a greater range of functionality and greater integration in order to take decisions faster, to manage more efficiently business resources, customers, supply chains, etc. Within this framework, the effective management of organizations requires efficient business information systems that are able to contribute decisively to improving the competitiveness and can support modern management methods and modern business strategies.
ERP and CRM systems are already installed and in use in all major businesses and the current trend is to create smaller versions of these, in order to install them in Small and Medium Enterprises (SMEs). This transition has greatly influenced the development and the architecture of modern ERP systems.
Furthermore, the development of internet technologies, mobile devices and mobile applications brings nearer the inner processes and data of a company to its customers, fact that enables the automation of sales, production and supply chain processes.
The purpose of this book is to meet the needs of students of business administration who want to become acquainted with modern information technologies and how they apply to undertakings and the needs of IT students who wish to learn how information systems are adopted by enterprises.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου (κεφάλαια 2-5) εστιάζεται στη μελέτη των χαρτογραφικών απεικονίσεων από την επιφάνεια ενός ελλειψοειδούς εκ περιστροφής ή μιας σφαίρας στο επίπεδο. Αρχικά, θεμελιώνεται το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μελέτη των παραμορφώσεων μηκών, γωνιών ή εμβαδού στοιχειωδών καθώς και πεπερασμένων μεγεθών κατά την απεικόνισή τους στο επίπεδο. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται τα ορθά συστήματα κυλινδρικών, κωνικών και επίπεδων απεικονίσεων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των εγκάρσιων και πλάγιων συστημάτων απεικονίσεων. Το πρώτο μέρος του βιβλίου ολοκληρώνεται με την περιγραφή των χαρτογραφικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο καθώς και οι υφιστάμενοι μέθοδοι μετατροπής συντεταγμένων μεταξύ διαφορετικών απεικονίσεων.
Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαια 6-11), εξετάζονται οι χαρτογραφικοί μετασχηματισμοί. Αρχικά, αναλύονται οι μέθοδοι εξαγωγής ποσοτικών πληροφοριών από χάρτες (χαρτομετρία). Στη συνέχεια, αναλύονται οι τρόποι μέτρησης μηκών, εμβαδού καθώς και ο προσδιορισμός όγκων από μετρήσεις σε χάρτες. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάλυση της σχέσης μεταξύ των χαρτογραφικών μετρήσεων και κλίμακας του χάρτη καθώς και την ανάλυση των συνιστωσών της χωρικής δειγματοληψίας. Στην επόμενη ενότητα, περιγράφονται οι αρχές της μαθηματικής διαδικασίας της μονοδιάστατης παρεμβολής. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τεχνικές ψηφιακής αναπαράστασης του ανάγλυφου της φυσικής γήινης επιφάνειας και ακολουθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των υφιστάμενων χαρτογραφικών μεθόδων αναλυτικού προσδιορισμού της φωτοσκίασης του ανάγλυφου. Στη συνέχεια, αναλύονται οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί που χρησιμοποιούνται σε πολλές χαρτογραφικές εφαρμογές και περιγράφονται ειδικές κατηγορίες απεικονίσεων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές απεικόνισης τοπολογικά μετασχηματισμένου γεωγραφικού χώρου. Στην τελευταία ενότητα, αναλύονται οι τελεστές και αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στη διεργασία της χαρτογραφικής γενίκευσης.
Οι πόλεις, λόγω της οικονομικής αλλά και της γενικότερης κοινωνικο-πολιτικής κρίσης, μέσα στην τρέχουσα συγκυρία βιώνουν ραγδαίες και έντονες αλλαγές που καταγράφονται σε όλες τις πτυχές της αστικής ανάπτυξης: στην τοπική οικονομία, την κοινωνική διάρθρωση, το αστικό περιβάλλον, τη γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων, τη διαχείριση της γης.
Το βιβλίο ‘Βιώσιμες Πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης’ επιχειρεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, καθώς και να πραγματευτεί το ζήτημα της αναγκαιότητας και συνεχούς αναπροσαρμογής του χωρικού σχεδιασμού ώστε να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και να θωρακίζει τις πόλεις απέναντι σε μελλοντικές βίαιες διακυμάνσεις. Η κατανόηση των επιπτώσεων της κρίσης στις δομές, τους ρυθμούς και το χαρακτήρα των πόλεων είναι αναγκαία για την ανίχνευση των απαιτούμενων πολιτικών και εργαλείων που θα συνδράμουν στην αστική ανθεκτικότητα και αειφορία. Οι προσεγγίσεις, τα επιχειρήματα και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται έχουν γενικό χαρακτήρα με έμφαση στην πρόσφατη ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, που προσδιορίζονται από το πλαίσιο της πολυδιάστατης φύσης της σημερινής κρίσης:
• τις μεταβαλλόμενες γεωγραφίες των πόλεων που διαμορφώνονται από τις χωρικές συνέπειες της κρίσης
• τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και της αστικής γης, δημόσιας και ιδιωτικής
• τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του χωρικού σχεδιασμού και το ρόλο τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των πόλεων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στα πεδία του χωρικού σχεδιασμού, της αστικής ανάπτυξης, της οικονομικής γεωγραφίας και άλλων κοινωνικών επιστημών και γενικότερα σε άτομα που ασχολούνται με τη διαμόρφωση και υλοποίηση αποφάσεων, πολιτικών και προγραμμάτων που εστιάζουν στην ποιότητα ζωής στις σύγχρονες πόλεις.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη στατιστική επεξεργασία σημάτων (ΣΕΣ). Ο ευρύς και σύγχρονος αυτός τομέας της επιστήμης των μηχανικών παρουσιάζεται μέσα από τις εξής βασικές υποπεριοχές του: (α) Τη θεωρία ανίχνευσης, (β) τη θεωρία εκτίμησης παραμέτρων, (γ) την εκτίμηση σημάτων και (δ) τη θεωρία της μηχανικής μάθησης. Ιδιαίτερη προσπάθεια δίνεται στην ενοποιημένη παρουσίαση των υποπεριοχών αυτών. Επίσης, σε όλη την έκταση του βιβλίου γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με παραδείγματα στα οποία οι τεχνικές που περιγράφονται βρίσκουν εφαρμογή. Πέρα από ένα πλήρες σύνολο ασκήσεων, για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών συμπεριλαμβάνουμε και ένα πλήθος διαδραστικών εξομοιώσεων σε υπολογιστή για την εποπτική μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των τεχνικών.

Η ύλη του βιβλίου αναλύεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί να δώσει μια συνολική εικόνα της ύλης, καθώς και το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο. Αποτελεί έτσι έναν οδηγό για τον αναγνώστη και ταυτόχρονα τον βοηθά να αποκτήσει γρήγορα μια εποπτική εικόνα της περιοχής και να μπορεί έτσι να τοποθετήσει το εκάστοτε πρόβλημα στο κατάλληλο πλάισιο. Τα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζουν κάθε μια από τις τέσσερις βασικές ενότητες που καλύπτει το βιβλίο.

Κάθε ενότητα επιλέχθηκε όχι μόνο λόγω της σημασίας της αλλά και λόγω του μεγάλου πλήθους εφαρμογών που καλύπτει. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι η επεξεργασία πολυμεσικών και τηλεπικοινωνιακών σημάτων αλλά και αυτών που εμφανίζονται σε πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους, όπως η βιοϊατρική, η γεωφυσική, η οικονομετρία, η γενετική, η οικολογία κλπ. Σύγχρονες εφαρμογές της ΣΕΣ συναντάμε επίσης σε έξυπνα ενεργειακά δίκτυα καθώς και στη δημιουργία έξυπνων πόλεων. Γενικότερα, το αντικείμενο σχετίζεται με πληθώρα διεπιστημονικών εφαρμογών και προβλημάτων και, ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι το προτεινόμενο σύγγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εγχειρίδιο για ακαδημαϊκή διδασκαλία αλλά και ένα χρήσιμο οδηγό αναφοράς για πρακτικά προβλήματα.
Το σύγγραμμα προορίζεται για χρήση στη διδασκαλία της βασικής θεωρίας του Λογισμού συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, και λαμβάνει υπόψιν τις γνώσεις που έχουν αφομοιώσει στο Λύκειο και ιδιαιτέρως κατά την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Περιλαμβάνονται κεφάλαια με αντικείμενο τα αξιώματα των αριθμών, τα όρια, τη συνέχεια, την παράγωγο και τις εφαρμογές της, τον ορισμό του ολοκληρώματος και τις βασικές του ιδιότητες και εφαρμογές (σε υπολογισμούς όγκων, μηκών, κ.ο.κ.), τις διαφορικές εξισώσεις, τα πολυώνυμα Taylor, ακολουθίες, σειρές, και κάποια στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας (διανύσματα και κωνικές τομές).

Αν και το σύγγραμμα μπορεί σαφώς να χρησιμοποιηθεί σε τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, εντούτοις, λόγω του μεγάλου εύρους της ύλης που καλύπτει, το βιβλίο είναι ιδανικό για διδασκαλία σε τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν ένα σχετικά μικρό αριθμό μαθημάτων μαθηματικού υποβάθρου, και αφιερώνουν περίπου 1 μάθημα σε Λογισμό Μίας Μεταβλητής και συναφή θέματα. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια τμήματα στην επικράτεια, π.χ. ΑΕΙ Πληροφορικής, Βιολογίας, Χημείας, Οικονομικής Επιστήμης, κ.ο.κ., καθώς και ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Οι βασικοί στόχοι του βιβλίου είναι:
* Οι φοιτητές να εμβαθύνουν στην ύλη που ήδη ξέρουν από το Λύκειο, δηλαδή τις βασικές έννοιες των παραγώγων και των ολοκληρωμάτων.
* Οι φοιτητές να μάθουν ορισμένα νέα κομμάτια θεωρίας (π.χ. συνέχεια Lipschitz) και νέες εφαρμογές των ήδη γνωστών τους εννοιών (π.χ. υπολογισμοί διάφορων όγκων).
* Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με γνωστικά αντικειμενα όπως τα πολυώνυμα Taylor και διάφοροι αριθμητικές μέθοδοι (Μεθόδους Newton, Euler, κ.ο.κ.), τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία άλλων μαθημάτων στη συνέχεια των σπουδών τους.
* Η ύλη να παρουσιάζεται κατά το δυνατόν αυστηρά ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των φοιτητών για δομημένη σκέψη. Ταυτόχρονα παρέχεται μεγάλο πλήθος ασκήσεων και παραδειγμάτων για καλύτερη κατανόηση.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές και μηχανικούς που ενδιαφέρονται για τα θέματα της περιοχής των Θερμικών Διεργασιών. Υποστηρίζει τo μάθημα των Συσκευών και Εγκαταστάσεων Θερμικών Διεργασιών διδάσκεται στη Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περίπου 30 χρόνια.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα απαραίτητα στοιχεία από τη θεωρία μεταφοράς μάζας για την κατανόηση των υπολογιστικών μεθόδων προσέγγισης των διεργασιών.
Αναλύονται διεξοδικά διεργασίες κατά την επαφή υγρών-αερίων ρευμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στη μοντελοποίηση της λειτουργίας των ψυκτικών πύργων και εκτενή παρουσίαση κατασκευαστικών λεπτομερειών.
Στην τρίτη ενότητα παρατίθεται υπολογιστική διαδικασία προτεινόμενη από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη διαστασιολόγηση πύργων με δίσκους και πύργων με πληρωτικά υλικά σε βιομηχανικές εφαρμογές.
Στη συνέχεια μελετώνται διεξοδικά, με επιλεγμένη θεωρητική ανάλυση, οι διεργασίες απορρόφησης και εκρόφησης με μεταφορά μάζας μιας συνιστώσας και πολλών συνιστωσών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται το απαιτούμενο θεωρητικό υπολογιστικό υπόβαθρο για την ξήρανση και τυπικά παραδείγματα βιομηχανικών ξηραντήρων.
Η περιοχή των Θερμικών Διεργασιών είναι πολύ εκτεταμένη. Η προσρόφηση στην έκτη ενότητα ενημερώνει για τη δυνατότητα αφαίρεσης συστατικών μικρής περιεκτικότητας από μείγματα αερίων ή υγρών λόγω επιλεκτικών ιδιοτήτων του προσροφητικού υλικού.
Το 7ο κεφάλαιο αναφέρεται στις ψυκτικές διεργασίες. Το ενδιαφέρον του αναγνώστη πηγάζει από την ανάγκη ενημέρωσης επί του θέματος της προστασίας του στρατοσφαιρικού όζοντος ως συνάρτηση της επιβάρυνσης από τα συστήματα ψύξης-κλιματισμού.
Στο 8ο κεφάλαιο παρατίθεται η απόσταξη ως μέθοδος διαχωρισμού με ευρύ αντικείμενο στη λειτουργία των διυλιστηρίων.
Η χώρα μας περιβάλλεται από ακτές μήκους 15000 km, μεγάλο μήκος από το οποία χρησιμοποιείται ως φυσικός πόρος με οικονομικο-κοινωνικά οφέλη: διακίνηση εμπορευμάτων/επιβατών μέσω των λιμένων, διάθεση λυμάτων, χρήση των αμμωδών παραλιών για αναψυχή κ.α.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η παράκτια ζώνη πιέζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες με σημαντικότερο πρόβλημα αυτό της διάβρωσης των ακτών. Το πρόβλημα εντείνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, που επηρεάζει και τη λειτουργία των λιμενικών και παράκτιων τεχνικών έργων που χρήζουν πλέον επανασχεδιασμού/αναβάθμισης.

Ο βασικός σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι να συμβάλει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών διεργασιών του παράκτιου χώρου και στον ορθότερο σχεδιασμό των παράκτιων έργων και των έργων προστασίας ακτών. Το βιβλίο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς/Επιστήμονες (φοιτητές ή επαγγελματίες). Οι αναγνώστες εισάγονται στις βασικές αρχές που αφορούν την επιστήμη της Παράκτιας Μηχανικής. Αποκτούν ολοκληρωμένη αντίληψη των, κυματογενών κυρίως, διεργασιών του παράκτιου περιβάλλοντος, των φαινομένων της μεταφοράς ιζημάτων, της εξέλιξης μορφολογίας του πυθμένα και της αλληλεπίδρασης κατασκευών-κυματογενών διεργασιών.

Τα επιμέρους κεφάλαια του συγγράμματος αναφέρονται στη θεωρία κυματισμών, τον μετασχηματισμό τους στον παράκτιο χώρο, την πρόγνωσή τους, την στατιστική τους μελέτη, την παράκτια στερεομεταφορά και μορφοδυναμική, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση και στο σχεδιασμό των τεχνικών έργων προστασίας ακτών. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις. Το σύγγραμμα συνοδεύεται από ελεύθερο λογισμικό για εκπαιδευτική αλλά και επιχειρησιακή χρήση. Το λογισμικό αποτελείται από απλές εφαρμογές της θεωρίας κυματισμών και της διαμόρφωσής τους στον παράκτιο χώρο (πρόγνωση, διάθλαση, περίθλαση, θραύση, ...) αλλά και δισδιάστατα μαθηματικά μοντέλα σχεδιασμού λιμενικών έργων, παράκτιας μορφοδυναμικής και σχεδιασμού έργων προστασίας ακτών.
Το προτεινόμενο βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα και αλγορίθμους Θεωρίας Γραφημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα Τέλειων Γραφημάτων, με παρουσίαση εφαρμογών και παραδειγμάτων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρίας Γραφημάτων και οι βασικές τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων, τα κύρια θέματα Θεωρίας Γραφημάτων (δένδρα, συνεκτικότητα, αποστάσεις και διαδρομές, γραφήματα Euler και Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμός), και θέματα και αλγόριθμοι αναγνώρισης και βελτιστοποίησης καθώς και εφαρμογές σε σημαντικές κατηγορίες Τέλειων Γραφημάτων (τριγωνικά, μεταβατικά, μεταθετικά, γραφήματα διαστημάτων), χάρις στις ιδιότητες των οποίων πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα επιδέχονται αποδοτικούς αλγορίθμους.

Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν κατασκευαστικές αποδείξεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων ώστε να υπάρχει κάποιο μέτρο της επίδοσης τους, παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών και των αλγορίθμων, εφαρμογές σε τομείς όπως η επιχειρησιακή έρευνα, η αρχαιολογία, η γενετική κ.λπ., και ασκήσεις για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. Οι αλγόριθμοι είναι περιγεγραμμένοι με τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.

Η θεματολογία κάνει το προτεινόμενο βιβλίο χρήσιμο διδακτικό εργαλείο σε μαθήματα θεωρίας γραφημάτων, διακριτών μαθηματικών και αλγορίθμων. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, ερευνητές σε αυτούς τους τομείς, αλλά και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν αντίστοιχα θέματα.

Η μελέτη του βιβλίου παρέχει στον αναγνώστη το υπόβαθρο ώστε:
• να κατανοεί θέματα και τεχνικές θεωρίας γραφημάτων και να μοντελοποιεί μεγάλο φάσμα εφαρμογών,
• να εφαρμόζει αλγοριθμικές τεχνικές θεωρίας γραφημάτων σε πρακτικά προβλήματα,
• να χρησιμοποιεί αλγόριθμους γραφημάτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, και
• να αναπτύσσει αποτελεσματικούς αλγορίθμους, καθώς και μεθοδολογίες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
Η «Γεωγραφική Ανάλυση» είναι η μελέτη των γεωγραφικών κατανομών με έμφαση στον προσδιορισμό χωρικών προτύπων, την ερμηνεία των διαδικασιών που τα προκαλούν και τη γενίκευσή τους. Στο βιβλίο παρουσιάζονται εφαρμογές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, καθώς και επεκτάσεις των μεθόδων αυτών οι οποίες διεξάγονται σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής αλλά και σε φοιτητές άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι διδάσκονται θέματα ανάλυσης του γεωγραφικού χώρου. Πρόκειται για βιβλίο με περιορισμένους μαθηματικούς συμβολισμούς με έμφαση περισσότερο στην ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξειδικευμένους αναγνώστες ως αφετηρία για περαιτέρω εμβάθυνση. Από το μεγάλο εύρος των στατιστικών μεθόδων γίνεται επιλογή των συνηθέστερων από την άποψη της διεξαγωγής εμπειρικής έρευνας.
Στο βιβλίο, η κλασσική γεωγραφική ανάλυση συνδυάζεται με τις σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Αναπτύσσονται εφαρμογές για γεωγραφικά δεδομένα σε πίνακες καθώς και για χαρτογραφικά δεδομένα.
Το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και σχημάτων, ενώ σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα με την επίλυσή τους. Επίσης, έχει αναπτυχθεί σειρά από βίντεο, στα οποία παρουσιάζεται η διαδικασία επίλυσης βασικών εφαρμογών, σε λογισμικό στατιστικής ανάλυσης και σε περιβάλλον GIS.
Το βιβλίο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, ώστε να είναι χρήσιμο για τη θεωρία και για το εργαστήριο. Παρουσιάζονται οι νεότερες εκδόσεις των δημοφιλέστερων επαγγελματικών εργαλείων, αλλά και των πιο διαδεδομένων εργαλείων ανοιχτού κώδικα.

Τα κεφάλαια 1,2, 5, 7, 9, 11 θα περιέχουν θεωρητικές έννοιες. π.χ. το κεφάλαιο της εικόνας θα παρουσιάζει ζητήματα όπως χρωματικά μοντέλα, ψηφιογραφικά και διανυσματικά γραφικά, χαρακτηριστικά αντίστοιχου υλικού (π.χ. οθονών oled, ψηφιακών μηχανών...), μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, αναφορά στις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των νεότερων εκδόσεων των εργαλείων επεξεργασίας εικόνων.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα έχουν βήμα προς βήμα ασκήσεις, για τις οποίες θα υπάρχουν και αντίστοιχα βίντεο clip.
Κάθε κεφάλαιο θα περιέχει και ερωτήσεις/ασκήσεις επανάληψης με υποδείξεις.
Η ύπαρξη ακολουθιών βίντεο για εξήγηση/επίδειξη βημάτων των ασκήσεων του βιβλίου, αποτελεί καινοτομία που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων τους φοιτητές.

Τα θέματα κάθε κεφαλαίου θα δομηθούν ως αυτόνομες ενότητες. Για παράδειγμα, οι ασκήσεις των πρακτικών κεφαλαίων θα αποτελούν αυτόνομες ενότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μάθημα σχετίζεται με την αντίστοιχη επεξεργασία, π.χ. θα υπάρχει άσκηση με εργασία με layers στο photoshop που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Αντίστοιχα, στη θεωρία, κάθε θέμα θα πραγματεύεται κατά το δυνατόν ανεξάρτητα από το άλλο και να αποτελούν αυτόνομα μαθησιακό αντικείμενο.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ένα νέο βιβλίο είναι απαραίτητο, γιατί τα δύο πιο διαδεδομένα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα ΑΕΙ είναι:
1. της ομάδας:
Δημητριάδης, κ.α. (2004) Τεχνολογία πολυμέσων: Θεωρία-πράξη, Τζιόλα.
&
2. του συγγραφέα της πρότασης:
Λαζαρίνης (2007) Τεχνολογίες πολυμέσων: Θεωρία, υλικό, λογισμικό, Κλειδάριθμος.
Και τα δύο αυτά βιβλία είναι ήδη παρωχημένα. Έχουν γραφτεί 2004 και 2007 αντίστοιχα και είναι προφανές ότι το υλικό και το λογισμικό που παρουσιάζουν είναι παρωχημένα.
Το περιεχόμενο του προτεινόμενου βιβλίου αποτελεί θεματολογικά το α' μέρος μιας γενικευμένης εισαγωγής στην Σύγχρονη Ηλεκτρονική δίνοντας έμφαση στα γενικά χαρακτηριστικά ανάλυσης των βασικών μορφών λειτουργίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωματων, τόσο στο πεδίο του χρόνου, όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.
Υπό το πρίσμα αυτό, στην αρχή παρουσιάζονται βασικές έννοιες Ηλεκτρισμού, στοιχεία ανάλυσης και επεξεργασίας σημάτων, καθώς και στοιχεία από τη θεωρία κυκλωμάτων και συστημάτων, αναδεικνύοντας παραλληλα τη φυσική σημασία του ελέγχου της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος σ' αυτά τη δυνατότητα χρήσης ισοδύναμων προτυπων της αντιστοιχων μορφών λειτουργίας.
Στη συνέχεια, εισαγονται οι τελεστικοί ενισχυτές τάσης ως αυτοτελή δομικά στοιχεία τέτοιων κυκλωμάτων και αναλύεται η μορφή και η λειτουργία απλών γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων με χρήση τελεστικών ενισχυτών.
To βιβλίο αυτό απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που στον κύκλο σπουδών τους διδάσκονται θέματα Ευστάθειας κατασκευών, αλλά και τους ερευνητές που ασχολούνται με προβλήματα μη Γραμμικής Στατικής και Δυναμικής Ευστάθειας.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από Εισαγωγή και μια σύντομη παρουσίαση των βασικών εννοιών, αρχών και εφαρμογών της Γραμμικής Θεωρίας της Ελαστικής Ευστάθειας, που περιέχεται στο Κεφάλαιο 2, το σύγγραμμα απαρτίζεται από ακόμα οκτώ Κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στη μη γραμμική ευστάθεια, στατική και δυναμική.
Αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται το θεμελιώδες υλικό της Μη Γραμμικής Στατικής Ευστάθειας (η έννοια της μη γραμμικότητας, των σημείων και δρόμων ισορροπίας, της ευστάθειας και των συναφών κριτηρίων – μεθόδων υπολογισμού τους) και στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο ρόλος των μηχανικών προσομοιωμάτων (ειδικά μονοβάθμιων και διβάθμιων) και μέσω αυτών καταδεικνύονται τα διακριτά κρίσιμα σημεία (οριακά, διακλαδικά) και οι απλές και συζευγμένες διακλαδώσεις. Στο Κεφάλαιο 5 συσχετίζεται η ύλη των προηγούμενων δύο με τη Θεωρία των Καταστροφών, με έμφαση στην ανωμαλία τύπου αιχμής, ενώ το 6ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την μη γραμμική ευστάθεια συνήθων συνεχών συστημάτων – ραβδωτών φορέων.
Τα επόμενα τρία Κεφάλαια αναφέρονται σε προβλήματα μη γραμμικής δυναμικής ευστάθειας διακεκριμένων και συνεχών, συντηρητικών και μη συστημάτων με ή χωρίς απόσβεση και δίδονται οι έννοιες τοπικών και καθολικών δυναμικών διακλαδώσεων, απόκλισης, πτερυγισμού και αστάθειας υπό παραμετρικές διεγέρσεις.
Στο Κεφάλαιο 10 παρατίθενται στοιχεία ελαστοπλαστικού λυγισμού και συσχετίζεται η όλη ύλη με την ευστάθεια και την κατάρρευση χαλύβδινων κατασκευών, με έμφαση στους υφιστάμενους Κώδικες και δίδεται η επιρροή διαφόρων παραμέτρων στα φαινόμενα αυτά.
Το 11ο Κεφάλαιο πραγματεύεται τις πλέον μοντέρνες υπολογιστικές τεχνικές μελέτης στατικής και δυναμικής ευστάθειας δομικών συστημάτων και τέλος στο Παράρτημα δίδονται στοιχεία του Λογισμού των Μεταβολών.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται τα συστήματα μεταφοράς και διανομής (ΣΜΔ) ηλεκτρικής ενέργειας και σε επαγγελματίες μηχανικούς που ασχολούνται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, λειτουργία, και προμήθεια των συστημάτων αυτών.

Εκτός από τα παραδοσιακά, παρουσιάζει και τα σύγχρονα ΣΜΔ, όπως τα ευέλικτα συστήματα μεταφοράς και τα συστήματα διανομής με διεσπαρμένη παραγωγή.

Η βασική φιλοσοφία του βιβλίου είναι ότι μαθαίνουμε μέσα από την εξάσκηση. Για το λόγο αυτό, το βιβλίο περιλαμβάνει πολλά λυμένα παραδείγματα, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης των ΣΜΔ.

Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους όσο και από προχωρημένους επιστήμονες του κλάδου.

Διδάσκοντες, φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου των ΣΜΔ μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με:

- Παραδοσιακά και σύγχρονα ΣΜΔ
- Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γραμμών μεταφοράς
- Ηλεκτρικά μοντέλα γραμμών μεταφοράς
- Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς
- Μεταφορά με συνεχές ρεύμα
- Φορτία συστημάτων διανομής
- Ανάλυση συστημάτων διανομής
- Συστήματα διανομής με διεσπαρμένη παραγωγή
- Βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη ΣΜΔ
Το σύγγραμα έχει ως στόχο την εισαγωγή και εμβάθυνση, στο πλαίσιο ενός διδακτικού εξαμήνου, σε μεθόδους και εφαρμογές φωτοερμηνείας, μέσα από την επεξεργασία αεροφωτογραφιών καθώς και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Στα πρώτα κεφάλαια αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες πάνω στην επεξεργασία αεροφωτογραφιών και η χρησιμότητά τους στις διαφορετικές επιστήμες. Στη συνέχεια παρουσιιάζεται η επιστήμη της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα υφιστάμενα δορυφορικά συστήματα, ενώ ακολουθεί επισταμένη παρουσίαση των βημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων. Σ'αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται λεπτομερώς:
- Τα γεωμετρικά σφάλματα των εικόνων και οι διαδικασίες διόρθωσής τους (γεωμετρική διόρθωση, ορθωαναγωγή).
- Οι ραδιομετρικές και ατμοσφαιρικές διορθώσεις των εικόνων.
- Οι μεθοδολογίες ενίσχυσης/βελτίωσης των εικόνων μέσα από: Τα ιστογράμματα, τους μετασχηματισμούς πολυφασματικών εικόνων, τη χωρική ενίσχυση με φίλτρα και τη σύμπτυξη εικόνων (Image fussion).
- Η ταξινόμηση των εικόνων. Παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές, καθώς και οι τεχνικές/μέθοδοι επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης. Ειδική αναφορά γίνεται στις νέες εξελιγμένες μεθόδους ταξινόμησης, όπως η ταξινόμηση με τεχνική νοημοσύνη (Artificial intelligence), η ταξινόμηση με νευρωνικά δίκτυα(neural networks), η αντικειμενοστραφής (Object oriented) ταξινόμηση κ.α
- Οι ακρίβειες ταξινομήσεων και οι μεθοδολογίες που απαιτούνται για την στατιστικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Τέλος παρουσιάζονται οι νέες τάσεις πάνω στην τηλεπισκόπηση με την εμφάνιση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης (Very High Resolution Data) καθώς η λήψη εικονων με χρήση μη επανδρωμένων πτητικών μέσων (UAV- unmanned aerial vehicle).
Οι χώροι γραφείων αποτελούν μια θεματική περιοχή με ελάχιστη ελληνική βιβλιογραφία. Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού, προσφέροντας υλικό, το οποίο αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη αυτών των χώρων, τα σύγχρονα οργανωτικά μοντέλα του ανθρώπινου δυναμικού, τη λειτουργική δομή, αλλά κυρίως τους τύπους χωρικής οργάνωσης.
Η δυνατότητα του κτιριακού κελύφους να υποστηρίζει διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα, συνεπάγεται την προσαρμογή του εσωτερικού χώρου σε διαφορετικούς τρόπους σχεδιασμού. Έτσι ο σχεδιασμός αυτών των χώρων περιλαμβάνει τα χωρικά μέρη του έργου: το κτιριακό κέλυφος, τα διαρθρωτικά στοιχεία του εσωτερικού χώρου-δάπεδα, τοίχους, διαχωριστικά και οροφές,τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με έμφαση στο σχεδιασμό του φωτισμού, καθώς και την επίπλωση και τα υλικά, ως στοιχείων του σκηνικού.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας ανέδειξε νέους τρόπους εργασίας, συνδέοντας τους με σύγχρονες μεταπλάσεις στους χώρους και νέες συνθήκες που υπαγορεύονται σε αυτούς. Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται το αυτοματοποιημένο και το εικονικό γραφείο, το εναλλακτικό και το ατομικό γραφείο, το περιβαλλοντικά φιλικό γραφείο, ενώ γίνεται μια επισκόπηση και παρουσίαση επιλεγμένων χώρων από την Ελληνική πραγματικότητα ως παραδειγμάτων των νέων μοντέλων.
Το βιβλιο απευθύνεται καταρχήν σε σπουδαστές των κύκλων Αεροναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, καθώς και σε όλους εκείνους τους μηχανικούς, τεχνικούς ή/και ιπτάμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στέρεες επιστημονικές βάσεις στο αντικείμενο της Δυναμικής και Ελέγχου Πτήσης.

To βιβλίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό ένα αεροσκάφος να αποκτήσει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά πτήσης και ευκολίας χειρισμού (flying and handling qualities). Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη μνεία δίνεται στα δυναμικά χαρακτηριστικά και στα χαρακτηριστικά ευστάθειας και ελέγχου τα οποία αποτελούν και τη βάση για την ανωτέρω ανάλυση. Το βιβλίο πραγματεύεται τρία βασικά ερωτήματα:

1) Τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών ευστάθειας και ελέγχου του αεροσκάφους και πως αυτά επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά πτήσης.
2) Τα αποδεκτά χαρακτηριστικά πτήσης, τον τρόπο που ορίζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται οι ανάλογες απαιτήσεις μέσω των κανονισμών και τον τρόπο που αυτές οι απαιτήσεις ορίζουν το φάκελο πτήσης.
3) Τον τρόπο που είναι δυνατό να βελτιωθούν τα μη αποδεκτά χαρακτηριστικά πτήσης.

Το βιβλίο αρχικά περιέχει τη θεωρία της δυναμικής συμπεριφοράς του αεροσκάφους. Αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την επίλυση των πλήρων εξισώσεων κίνησης, την απλοποιημένη τους μορφή για διαμήκη και εγκάρσια δυναμική και τη μελέτη της απόκρισης του αεροσκάφους στα πηδάλια ελέγχου με τον καθορισμό των συναρτήσεων μεταφοράς.
Στη συνέχεια αναλύσεται ο τρόπος με τον οποίο ο πιλότος χειρίζεται το αεροσκάφος όσο ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πτήση. Τέλος, αναλύονται οι βασικοί τρόποι ελέγχου με ανάδραση (“αυτόματοι πιλότοι”) καθώς και γενικότεροι τρόποι βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών πτήσης.
Το βιβλίο ειπλέον περιλιλαμβάνει εφαρμογές με δυναμικά δεδομένα μιας ποικιλίας αεροσκαφών, καθώς και μία σύντομη επισκόπηση των βασικών υποσυστημάτων του αεροσκάφους (οργανα,ελεγκτές,επενεργητές) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πτήσης.
Στην εποχή μας έννοιες όπως «βιοκαύσιμα», «βιομάζα», «βιοαιθανόλη», «βιοντήζελ», συχνά προκαλούν αμηχανία όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, αλλά πολλές φορές και στην ίδια την επιστημονική κοινότητα.
Έτσι, οι σημειώσεις αυτές και στα πλαίσια του μαθήματος «Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον» αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να δώσουν στους φοιτητές μας τα εφόδια ώστε να χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς όχι αφηρημένα αλλά ως εργαλεία της επιστήμης της Χημικής Μηχανικής που πάντα αναζητά να δώσει λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, προσαρμοζόμενη σε απαιτήσεις όχι μόνο επιστημονικές αλλά και ταυτόχρονα κοινωνικές.
Τέλος, ευχόμαστε ότι οι σημειώσεις αυτές θα αποτελέσουν το έναυσμα ώστε πολλοί από τους φοιτητές μας να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της μεταστροφής της κοινωνίας μας για τη χρησιμοποίηση αειφόρων και ενεργειακά καθαρών πρακτικών.

Ο σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι να διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών και συναφών σχολών τις βασικές αρχές του προγραμματισμού λογισμικού με γλώσσες υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Python. Το σύγγραμμα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού αλλά και σε θέματα πιο προχωρημένου επιπέδου, όπως ο προγραμματισμός συστημάτων με έμφαση σε τεχνικές συγχρονισμού πολλαπλών διεργασιών/νημάτων, τον δικτυακό προγραμματισμό και εισαγωγικά θέματα προγραμματισμού κατανεμημένων συστημάτων.

Περιεχόμενα:
Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Εισαγωγή στην Python
Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές
Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια
Συναρτήσεις και εκτέλεση υπό συνθήκη
Eπανάληψη με την εντολή while
Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά
Αρχεία, εξαιρέσεις και εκσφαλμάτωση
Κλάσεις και αντικείμενα
Ταυτόχρονος προγραμματισμός και νήματα
Δικτυακός προγραμματισμός
Εισαγωγή στον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού
Τεχνολογικές τάσεις και μελλοντικές εξελίξεις

Το σύγγραμμα αφορά την προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων σε Η/Υ και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές ΤΕΙ και Πολυτεχνείου. Πρόκειται για εφαρμοσμένη προσομοίωση με παράλληλη χρήση παραδειγμάτων στο πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών SAP2000.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών είναι γενικού χαρακτήρα και χρησιμοποιείται συχνά σε ακαδημαϊκές-ερευνητικές δραστηριότητες σε πολλά Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών στα ελληνικά Πολυτεχνεία, ενώ χαρακτηρίζεται από σημαντική δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη. Μπορεί συνεπώς να συνδέσει με επιτυχία τις κανονιστικές και λοιπές θεωρητικές απαιτήσεις προσομοίωσης με την διαδικασία επιλογής κατάλληλων παραμέτρων από το χρήστη, κάτι που δεν προσφέρεται στα συνήθη εμπορικά πακέτα ανάλυσης κατασκευών.

Παράλληλα, με την χρήση παραδειγμάτων εφαρμογής, διευκολύνεται η κατανόηση διάφορων θεωρητικών και κανονιστικών απαιτήσεων από τον φοιτητή, κάτι που δεν επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό κατά τη στείρα θεωρητική διδασκαλία των κανόνων προσομοίωσης. Επιλέγεται μια διαδικασία μετάβασης από απλά σε σύνθετα παραδείγματα, ώστε να αυξάνει σταδιακά ο βαθμός πολυπλοκότητας τόσο της χρήσης του προγράμματος ανάλυσης όσο και των θεμάτων προσομοίωσης που εξετάζονται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ομαλή και ευχάριστη διαδικασία λήψης γνώσεων σχετικών με το αντικείμενο της προσομοίωσης και ανάλυσης των κατασκευών, με παράλληλη εκμάθηση της χρήσης προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων.
Το προτεινόμενο σύγγραμμα στοχεύει στην εισαγωγή του πρωτοετούς φοιτητή στις έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού, του δομημένου προγραμματισμού και του τμηματικού προγραμματισμού. Ως όχημα θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα C, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου με την ευελιξία προγραμματισμού σε χαμηλότερο επίπεδο, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της.

Αρχικά θα καλυφθούν οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού (βασική δομή προγράμματος, μεταβλητές, είσοδος-έξοδος, προτάσεις, τελεστές, γλωσσικές κατασκευές επανάληψης και διακλάδωσης, πίνακες και αλφαριθμητικά. Ακολούθως θα περιγραφούν πιο σύνθετα τμήματα του αντικειμένου όπως τύποι οριζόμενοι από το χρήστη, συναρτήσεις και αρχεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των δεδομένων (δείκτες, κλήση κατ΄αναφορά, δυναμική δέσμευση μνήμης).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αρθρωτή ανάπτυξη των προγραμμάτων και στην ανάπτυξη διαφανειών.

Το τελευταίο κεφάλαιο του συγγράμματος θα αφιερωθεί σε μία εισαγωγή σε βασικές γραμμικές δομές δεδομένων (ουρά, στοίβα, συνδεδεμένη λίστα).

Κύριος άξονας της ανάπτυξης των κεφαλαίων θα αποτελέσει η εξοικείωση με τις έννοιες μέσω παραδειγμάτων και μελέτης περιπτώσεων.
Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια παρουσίαση των δομικών στοιχείων του κινήματος των Ανοικτών Συνδεδεμένων Δεδομένων (ΑΣΔ),
της ιστορικής σχέσης των ΑΣΔ με τον Σημασιολογικό Ιστό και της θεμελιώδους αξίας των μεταδεδομένων για
την κατασκευή ευέλικτων ("ευφυών") εφαρμογών, οι οποίες προσαρμόζονται δυναμικά σε δεδομένα με άγνωστο
εκ των προτέρων σχήμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αναγνωριστικά URIs (Uniform Resource Identifiers) αλλά και στη χρήση των HTTP URIs στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού και των ΑΣΔ.
Προκειμένου οι αναγνώστες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μοντέλο αναπαράστασης στο οποίο βασίζονται τα ΑΣΔ, παρουσιάζεται η μετάβαση από διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης γνώσης (πληροφορίας), όπως η οργάνωση σε πίνακες και το σχεσιακό μοντέλο, στο μοντέλο γράφου σημασιολογικών τριάδων του Resource Description Framework (RDF).
Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης των URIs για τον συμβολισμό καλά ορισμένων εννοιών και διαχωρισμό των ομάδων δεδομένων μιας βάσης RDF με τη βοήθεια των επώνυμων γράφων.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης οντολογιών για χρήση από εφαρμογές ΑΣΔ, περιγράφονται τα πρότυπα για εξαγωγή νέας γνώσης μέσω συμπερασμού (reasoning) από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων RDF. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική χρήση τους.
Η ανάκτηση πληροφορίας σε μορφή ΑΣΔ βασίζεται σε δυο παραδοσιακές τεχνικές: Την πλοήγηση και την αναζήτηση. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πληροφορία του παγκόσμιου ιστού ως ένας ενιαίος γράφος συνδεδεμένων δεδομένων και παρατίθενται οι τεχνικές πλοήγησης των εφαρμογών (agents) σε αυτόν. Παράλληλα, αναφέρονται τυπικές υπηρεσίες αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων RDF, κατ'αναλογία με τις υπηρεσίες αναζήτησης που απευθύνονται σε ανθρώπους-χρήστες.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση επιλεγμένων τμημάτων λογισμικού για τη συγκρότηση, δημοσίευση, ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων ΑΣΔ και με την παράθεση ανοικτών ζητημάτων εφαρμογής των ΑΣΔ στο σύγχρονο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού.
This book is addressed to students of business management and/or marketing and covers two main interrelated fields of informatics. The first part of the book includes the principles of Data Bases and more specifically, topics on collection and management of data in businesses. In the second part, the reader is introduced in topics of business intelligence, such as knowledge extraction from data, data processing and analysis, prediction modeling, knowledge representation and decision support. The aim of the book is the acquaintance, through easy to understand theory and practical applications, with modern tools of collection and data analysis, knowledge extraction and the effective use of this knowledge in problem solving. Applications such as prediction of consumer behavior, selection of target market, product positioning, measurement of promotion action effectiveness, tracking of opportunities for cross-selling, and others are presented. Additionally, methods for knowledge-based decision support are considered and technologies are presented for model construction suitable for business problems.

The book is adapted to the needs of business management students or executives and differs from books addressed to informaticians or engineers, as well as from practical guides for software usage. Elements of theory are provided as necessary to comprehend the basic principles and way of thinking required to solve typical problems but also the necessary guidance is given to enable practical application. The book also differs from those who are limited to the presentation of systems and the discussion of cases, but instructs the reader to solve real problems on his own.
Το βιβλίο "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ" θα απευθύνεται στους φοιτητές του Τομέα Ενέργειας του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει τις βασικές διεργασίες μηχανικής ρευστών, μεταφοράς μάζας και θερμότητας, χημικής κινητικής θερμοδυναμικής, τύρβης και καύσης. Η χρησιμότητα της επιστήμης της καύσης για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών όπως παραγωγή θερμικής και προωστικής ισχύος, πρόληψη πυρκαγιών, πυρασφάλεια, αποτέφρωση τοξικών αποβλήτων, εναλλακτικών καυσίμων και έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών. Ως εκ τούτου είναι εμφανές ότι ο σωστός σχεδιασμός ενός συστήματος καύσης είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα τμήματα της συνολικής σχεδιαστικής διαδικασίας για ένα ενεργειακό σύστημα. Μέσω της συνεχούς εξέλιξης και συμπλήρωσης του σύμφωνα με τις τεχνολογικές προόδους το σύγγραμμα θα μπορέσει να αποτελέσει κατάλληλη αναφορά και για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00